Po ilu dniach kobieta jest rytualnie oczyszczona od mę­ża? - Od własnego zaraz, od cudzego nigdy.


po-ilu-dniach-kobieta-jest-rytualnie-oczyszczona-od-mę­ża-od-własnego-zaraz-od-cudzego-nigdy
teanopoiludniachkobietajestrytualnieoczyszczonaodmę­żaodwłasnegozarazcudzegonigdypo iluilu dniachdniach kobietakobieta jestjest rytualnierytualnie oczyszczonaoczyszczona odod mę­żaodod własnegowłasnego zarazod cudzegocudzego nigdypo ilu dniachilu dniach kobietadniach kobieta jestkobieta jest rytualniejest rytualnie oczyszczonarytualnie oczyszczona odoczyszczona od mę­żaod własnegood własnego zarazod cudzego nigdypo ilu dniach kobietailu dniach kobieta jestdniach kobieta jest rytualniekobieta jest rytualnie oczyszczonajest rytualnie oczyszczona odrytualnie oczyszczona od mę­żaod własnego zarazpo ilu dniach kobieta jestilu dniach kobieta jest rytualniedniach kobieta jest rytualnie oczyszczonakobieta jest rytualnie oczyszczona odjest rytualnie oczyszczona od mę­ża

Słuchaj cudzego zdania ale nie wyrzekaj się własnego.Rzadko kiedy przyszłość odcina się od przeszłości jak w chwili odjazdu. Cudzego i własnego.Ilu masz przy­jaciół? Na ilu ludzi możesz liczyć? Przez ilu uniknąłeś skan­da­lu? Przez ilu krzyczysz? Ilu Ci po­mogło? Zas­ta­nawiałeś się kiedyś? Ile słów na wiatr poszło, ty­le obiet­nic wtedy Ile war­te dzi­siaj są słowa hipokryty? Co dru­gie wy­darze­nie z je­go życia, czys­ty wymysł Gdzie ho­nor? Dziś du­ma bar­dziej pus­ta niż próżnia Je­dyna praw­da jest cier­pka, ta zaw­sze słuszna Nad­wrażli­wość w ser­cu, kon­trast cha­rak­ter beton Gdyż są ludzie dla których chodzę i za­bijam siekierą.Boże! Jak ci mężczyźni są zarozumiali. Skoro tylko któremuś naznaczy kobieta rendez-vous, zaraz mu się zdaje, że jest w nim zakochana.Nie znałem nigdy człowieka, który by nie był zdolny znieść cudzego nieszczęścia z doskonałym poddaniem chrześcijańskim.Dwóch mężczyzn jest całkiem rozsądnych. Gdy tylko zjawi się koło nich piękna kobieta, zaraz mamy przed sobą dwóch błaznów.