Po minionych złych deszczach i burzy Powracają burze i złe deszcze Ale ciągle nadzieja mi wróży, Że to, czego czekam, przyjdzie jeszcze.


po-minionych-złych-deszczach-i-burzy-powracają-burze-i-złe-deszcze-ale-ągle-nadzieja-mi-wróży-Że-to-czego-czekam-przyjdzie-jeszcze
leopold staffpominionychzłychdeszczachburzypowracająburzezłedeszczealeciąglenadziejamiwróżyetoczegoczekamprzyjdziejeszczepo minionychminionych złychzłych deszczachdeszczach ii burzyburzy powracająpowracają burzeburze ii złezłe deszczedeszcze aleale ciągleciągle nadziejanadzieja mimi wróżyczego czekamprzyjdzie jeszczepo minionych złychminionych złych deszczachzłych deszczach ideszczach i burzyi burzy powracająburzy powracają burzepowracają burze iburze i złei złe deszczezłe deszcze aledeszcze ale ciągleale ciągle nadziejaciągle nadzieja minadzieja mi wróżypo minionych złych deszczachminionych złych deszczach izłych deszczach i burzydeszczach i burzy powracająi burzy powracają burzeburzy powracają burze ipowracają burze i złeburze i złe deszczei złe deszcze alezłe deszcze ale ciągledeszcze ale ciągle nadziejaale ciągle nadzieja miciągle nadzieja mi wróżypo minionych złych deszczach iminionych złych deszczach i burzyzłych deszczach i burzy powracajądeszczach i burzy powracają burzei burzy powracają burze iburzy powracają burze i złepowracają burze i złe deszczeburze i złe deszcze alei złe deszcze ale ciąglezłe deszcze ale ciągle nadziejadeszcze ale ciągle nadzieja miale ciągle nadzieja mi wróży

Ludzie wstydzą się dziś, że ciągle jeszcze wstydzą się tego, czego wstydzili się dawniej.To, czego dokonałeś, trzymaj w tajemnicy, lecz jeszcze bardziej to, czego masz dokonać.Duża odwaga to się już nawet czasami opłaca, ale ta mała, codzienna, ciągle jeszcze jest deficytowa.Choć radość jest krótka, ale poprzedza ją długa nadzieja, a po niej zostaje jeszcze dłuższe wspomnienie.Wiek dojrzały: wiek, w którym ciągle jeszcze jesteśmy młodzi, ale już ze znacznie większym wysiłkiem.Wiek dojrzały: wiek, w którym jeszcze ciągle jesteśmy młodzi, ale już ze znacznie większym wysiłkiem.