Po to, aby umocnić i oczyścić świat dzisiejszy, nie jest nam konieczna ars moriendi, ale zmartwychwstanie Chrystusa.


po-to-aby-umocnić-i-oczyść-świat-dzisiejszy-nie-jest-nam-konieczna-ars-moriendi-ale-zmartwychwstanie-chrystusa
dietrich bonhoefferpotoabyumocnićoczyścićświatdzisiejszyniejestnamkoniecznaarsmoriendialezmartwychwstaniechrystusaaby umocnićumocnić ii oczyścićoczyścić światświat dzisiejszynie jestjest namnam koniecznakonieczna arsars moriendiale zmartwychwstaniezmartwychwstanie chrystusaaby umocnić iumocnić i oczyścići oczyścić światoczyścić świat dzisiejszynie jest namjest nam koniecznanam konieczna arskonieczna ars moriendiale zmartwychwstanie chrystusaaby umocnić i oczyścićumocnić i oczyścić świati oczyścić świat dzisiejszynie jest nam koniecznajest nam konieczna arsnam konieczna ars moriendiaby umocnić i oczyścić światumocnić i oczyścić świat dzisiejszynie jest nam konieczna arsjest nam konieczna ars moriendi

Niestety, piękne grzechy miłości odeszły już w świat ballad romantycznych. Świat dzisiejszy grzeszy już tylko bezmiłością. -Maria Grossek - Korycka
niestety-piękne-grzechy-miłoś-odeszły-już-w-świat-ballad-romantycznych-Świat-dzisiejszy-grzeszy-już-tylko-bezmiłośą
Ars mo­rien­di rzekł człowiek, ars be­ne mo­rien­di od­po­wie­dział Bóg. -Chemicals
ars-mo­rien­di-rzekł-człowiek-ars-be­ne-mo­rien­di-od­po­wie­dział-bóg
Bądź silnym i niezłomnym, aby umocnić słabość tych, którzy się chwieją. -Zofia Hartingh
bądź-silnym-i-niezłomnym-aby-umocnić-słabość-tych-którzy-ę-chwieją
Z przy­jaźnią jest jak z łańcuszkiem i wi­sior­kiem. Obyd­wa ele­men­ty trze­ba do­pa­so­wać, niekiedy pop­ra­wić lub oczyścić, aby zo­baczyć ich praw­dzi­wy ko­lor. -Emilia Szumiło
z przy­jaźą-jest jak z łańcuszkiem-i wi­sior­kiem-obyd­wa ele­men­ty-trze­ba-do­pa­so­wać-niekiedy-pop­ra­wić-lub-oczyść
To nie przy­padek zrządził, że zna­leźliśmy się na tym świecie. W nim da­ne jest nam wzras­tać i doj­rze­wać, aby osiągnąć in­ny świat. -Matthias Claudius (Asmus)
to nie przy­padek-zrządził-że zna­źliśmy ę-na tym-świecie-w nim-da­ne-jest nam-wzras­ć-i doj­rze­wać-aby osiągnąć-in­ny