Po to, aby umocnić i oczyścić świat dzisiejszy, nie jest nam konieczna ars moriendi, ale zmartwychwstanie Chrystusa.


po-to-aby-umocnić-i-oczyść-świat-dzisiejszy-nie-jest-nam-konieczna-ars-moriendi-ale-zmartwychwstanie-chrystusa
dietrich bonhoefferpotoabyumocnićoczyścićświatdzisiejszyniejestnamkoniecznaarsmoriendialezmartwychwstaniechrystusaaby umocnićumocnić ii oczyścićoczyścić światświat dzisiejszynie jestjest namnam koniecznakonieczna arsars moriendiale zmartwychwstaniezmartwychwstanie chrystusaaby umocnić iumocnić i oczyścići oczyścić światoczyścić świat dzisiejszynie jest namjest nam koniecznanam konieczna arskonieczna ars moriendiale zmartwychwstanie chrystusaaby umocnić i oczyścićumocnić i oczyścić świati oczyścić świat dzisiejszynie jest nam koniecznajest nam konieczna arsnam konieczna ars moriendiaby umocnić i oczyścić światumocnić i oczyścić świat dzisiejszynie jest nam konieczna arsjest nam konieczna ars moriendi

Niestety, piękne grzechy miłości odeszły już w świat ballad romantycznych. Świat dzisiejszy grzeszy już tylko bezmiłością.Nawet najlepsi nie uczą się sami miłości: aby przejść do porządku nad zmiennością ludzi, ich wadami, a zwłaszcza głupotą, trzeba posiąść tajemnicę miłości, której świat dzisiejszy nie zna. I dopóki nie odnajdzie tej tajemnicy, na próżno będziecie usiłowali zmienić ludzkie losy.Ars mo­rien­di rzekł człowiek, ars be­ne mo­rien­di od­po­wie­dział Bóg.Bądź silnym i niezłomnym, aby umocnić słabość tych, którzy się chwieją.Z przy­jaźnią jest jak z łańcuszkiem i wi­sior­kiem. Obyd­wa ele­men­ty trze­ba do­pa­so­wać, niekiedy pop­ra­wić lub oczyścić, aby zo­baczyć ich praw­dzi­wy ko­lor.To nie przy­padek zrządził, że zna­leźliśmy się na tym świecie. W nim da­ne jest nam wzras­tać i doj­rze­wać, aby osiągnąć in­ny świat.