Pochłonięta głęboką me­dytacją i ref­lek­sją nad życiem przy­paliłam obiad i za­lałam łazienkę sąsiad­ce.Usłyszaw­szy do­nośne pu­kanie zaw­stydzo­na po­deszłam do drzwi.Uj­rzaw­szy wściekłą sąsiadkę usłyszałam:-Nies­te­ty są jeszcze na tym świecie ludzie kom­plet­nie poz­ba­wieni wyob­rażni i niemyślący!!!!! 


pochłonię-głęboką-me­dytacją-i ref­lek­sją-nad-życiem-przy­paliłam-obiad-i za­łam-łazienkę-sąsiad­usłyszaw­szy-do­nośne
niuszapochłoniętagłębokąme­dytacjąi ref­lek­sjąnadżyciemprzy­paliłamobiadi za­lałamłazienkęsąsiad­ceusłyszaw­szydo­nośnepu­kaniezaw­stydzo­napo­deszłamdo drzwiuj­rzaw­szywściekłąsąsiadkęusłyszałamnies­te­tysą jeszczena tymświecieludziekom­plet­niepoz­ba­wieniwyob­rażnii niemyślący pochłonięta głębokągłęboką me­dytacjąme­dytacją i ref­lek­sjąi ref­lek­sją nadnad życiemżyciem przy­paliłamprzy­paliłam obiadobiad i za­lałami za­lałam łazienkędo­nośne pu­kaniepu­kanie zaw­stydzo­nazaw­stydzo­na po­deszłamwściekłą sąsiadkęsą jeszcze na tymna tym świecieświecie ludzieludzie kom­plet­niekom­plet­nie poz­ba­wienipoz­ba­wieni wyob­rażnipochłonięta głęboką me­dytacjągłęboką me­dytacją i ref­lek­sjąme­dytacją i ref­lek­sją nadi ref­lek­sją nad życiemnad życiem przy­paliłamżyciem przy­paliłam obiadprzy­paliłam obiad i za­lałamobiad i za­lałam łazienkędo­nośne pu­kanie zaw­stydzo­napu­kanie zaw­stydzo­na po­deszłamsą jeszcze na tym świeciena tym świecie ludzieświecie ludzie kom­plet­nieludzie kom­plet­nie poz­ba­wienikom­plet­nie poz­ba­wieni wyob­rażni

Praw­dzi­we zło na tym świecie wyrządzają tyl­ko ludzie poz­ba­wieni wyobraźni.Ero­tyka to zaw­sze twór wyob­raźni, jed­nak wyob­raźni zain­spi­rowa­nej jakąś cielesnością.Spoj­rzaw­szy na Po­laków i na­puszo­ność kil­ku nieuków, jakąż mam zaw­sze chęć co prędzej coś napisać.sąsie­dzi ik­sińskich kłócą się o półno­cy. nag­le do ich drzwi pu­ka najmłod­szy ik­siński. sąsiad py­ta gniew­nie : - cze­go chciałeś ? - ta­ta się py­ta, na którym ka­nale le­ci ten cieka­wy show ...Nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nad tym czy dzi­siej­szy dzień będzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka Ludzie og­ra­nicze­ni a przy tym fa­naty­cy sta­nowią plagę ludzkości. Biada państwu, w którym ta­cy ludzie mają władzę. Są nieto­leran­cyjni i poz­ba­wieni wszel­kich skru­pułów. Uważają, że cały świat kłamie, a tyl­ko oni mówią prawdę.