Pochleb­stwo jest to przes­trzeń między nik­czem­nością a fortuną.


pochleb­stwo-jest to przes­trzeń-między-nik­czem­nośą-a fortuną
ignacy piotr legatowiczpochleb­stwojest to przes­trzeńmiędzynik­czem­nościąa fortunąpochleb­stwo jest to przes­trzeńjest to przes­trzeń międzymiędzy nik­czem­nościąnik­czem­nością a fortunąpochleb­stwo jest to przes­trzeń międzyjest to przes­trzeń między nik­czem­nościąmiędzy nik­czem­nością a fortunąpochleb­stwo jest to przes­trzeń między nik­czem­nościąjest to przes­trzeń między nik­czem­nością a fortunąpochleb­stwo jest to przes­trzeń między nik­czem­nością a fortuną

Nie ma ta­kiego głup­stwa i nik­czem­ności, które, by­le sta­le pow­tarza­ne, nie zos­tały wreszcie przyjęte i przes­tały ra­zić ja­ko głup­stwo i nikczemność.Pochleb­stwo nie płynie nig­dy z wiel­kiej duszy, jest to właści­wość dusz małych, które umieją się jeszcze pom­niej­szyć, aby le­piej wejść w sferę oso­by, do­koła której wiszą. Pochleb­stwo zaw­sze jest pod­szy­te interesem.Pier­wszym pro­rokiem był pier­wszy nik­czem­nik, który spot­kał grupę frajerów.Między tym, co słuszne, a tym, co błędne roz­ciąga się wiel­ka przes­trzeń. Tam się spotkamy.Ra­tunek nad­szedł ze stro­ny, gdzie nie było żywe­go ducha. Położyłam na le­wej dłoni dwa wspom­nienia. Od ser­ca żyłami popłynęło w nie życie, tęskno­ta, łzy i szczęście. Ciepło krwi za­rumieniło czy­jeś po­liczki wstydem. Za­ciśnięta pięść nie zmieści wiele powietrza. Jest ta­ka przes­trzeń, gdzie nie ma po­wiet­rza, gdzie się nie oddycha. Jest ta­ka przes­trzeń, do której nie wchodzisz bez zaproszenia. Jest ta­kie miej­sca, gdzie nie ma już miejsca...Bieda to bo­les­na, nik­czem­na, ok­rutna prześladowczyni.