Pochwała sa­mot­ności, to naj­piękniej­sza ba­lowa za­bawa po północy.


pochwała-­­noś-to naj­piękniej­sza-ba­lowa-za­bawa-po północy
adolf nowaczyńskipochwałasa­mot­nościto naj­piękniej­szaba­lowaza­bawapo północypochwała sa­mot­nościto naj­piękniej­sza ba­lowaba­lowa za­bawaza­bawa po północyto naj­piękniej­sza ba­lowa za­bawaba­lowa za­bawa po północyto naj­piękniej­sza ba­lowa za­bawa po północy

Naj­piękniej­sza w codzien­ności jest wyjątko­wość każdej chwili.Pochwała samotności, to najpiękniejsza balowa zabawa po północy.Wyt­rwałość to naj­ważniej­sza z cnót, którą znaj­dziesz w sa­mot­ności ...Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.Naj­trud­niej umiera się w sa­mot­ności, ciem­ności i ciszy...Ma naj­częściej skrom­ny wygląd, sza­re kar­tki, ale ma w so­bie wszys­tko to, co naj­piękniej­sze... to książka.