Pochwała z ust znakomitych osobistości jest nieraz pożyteczna dla młodego człowieka, pomagając mu w wytrwaniu na właściwej drodze, jakkolwiek z pewnością czyni go też nieco próżnym.


pochwała-z-ust-znakomitych-osobistoś-jest-nieraz-pożyteczna-dla-młodego-człowieka-pomagając-mu-w-wytrwaniu-na-właściwej-drodze-jakkolwiek-z
karol darwinpochwałaustznakomitychosobistościjestnierazpożytecznadlamłodegoczłowiekapomagającmuwytrwaniunawłaściwejdrodzejakkolwiekpewnościączynigoteżniecopróżnympochwała zz ustust znakomitychznakomitych osobistościosobistości jestjest nieraznieraz pożytecznapożyteczna dladla młodegomłodego człowiekapomagając mumu ww wytrwaniuwytrwaniu nana właściwejwłaściwej drodzejakkolwiek zz pewnościąpewnością czyniczyni gogo teżteż nieconieco próżnympochwała z ustz ust znakomitychust znakomitych osobistościznakomitych osobistości jestosobistości jest nierazjest nieraz pożytecznanieraz pożyteczna dlapożyteczna dla młodegodla młodego człowiekapomagając mu wmu w wytrwaniuw wytrwaniu nawytrwaniu na właściwejna właściwej drodzejakkolwiek z pewnościąz pewnością czynipewnością czyni goczyni go teżgo też niecoteż nieco próżnym

Mimo bowiem samodzielności i prawnego zrównania z mężczyznami, wiele kobiet tęskni za oparciem, pewnością, poczuciem bezpieczeństwa. Dlatego też jawnie lub potajemnie wspominają często swoje dzieciństwo. Wyrzuciły z pamięci fakty przykre; nie przyznają się, że czas dorastania był dla nich o tyle pełen radości, ile smutków i upokarzających doznań nieraz.Poklask jest zachętą dla znakomitych umysłów, a celem i końcem dla małych.To jest ukryta zasada naszego życia: na naszej drodze, we właściwej godzinie właściwy człowiek, właściwe przeżycie, właściwe słowo.Wiara w człowieka też czyni cuda.Żona jest dla młodego mężczyzny kochanką, dla dojrzałego - towarzyszką, dla starego - pielęgniarką, i w każdym wieku jest pretekst, aby się ożenić.Jeśli wiesz, że nie wiesz, jesteś na właściwej drodze.