Pochwała z ust znakomitych osobistości jest nieraz pożyteczna dla młodego człowieka, pomagając mu w wytrwaniu na właściwej drodze, jakkolwiek z pewnością czyni go też nieco próżnym.


pochwała-z-ust-znakomitych-osobistoś-jest-nieraz-pożyteczna-dla-młodego-człowieka-pomagając-mu-w-wytrwaniu-na-właściwej-drodze-jakkolwiek-z
karol darwinpochwałaustznakomitychosobistościjestnierazpożytecznadlamłodegoczłowiekapomagającmuwytrwaniunawłaściwejdrodzejakkolwiekpewnościączynigoteżniecopróżnympochwała zz ustust znakomitychznakomitych osobistościosobistości jestjest nieraznieraz pożytecznapożyteczna dladla młodegomłodego człowiekapomagając mumu ww wytrwaniuwytrwaniu nana właściwejwłaściwej drodzejakkolwiek zz pewnościąpewnością czyniczyni gogo teżteż nieconieco próżnympochwała z ustz ust znakomitychust znakomitych osobistościznakomitych osobistości jestosobistości jest nierazjest nieraz pożytecznanieraz pożyteczna dlapożyteczna dla młodegodla młodego człowiekapomagając mu wmu w wytrwaniuw wytrwaniu nawytrwaniu na właściwejna właściwej drodzejakkolwiek z pewnościąz pewnością czynipewnością czyni goczyni go teżgo też niecoteż nieco próżnym

Poklask jest zachętą dla znakomitych umysłów, a celem i końcem dla małych. -Charles Caleb Colton
poklask-jest-zachętą-dla-znakomitych-umysłów-a-celem-i-końcem-dla-łych
To jest ukryta zasada naszego życia: na naszej drodze, we właściwej godzinie właściwy człowiek, właściwe przeżycie, właściwe słowo. -Lulu von Strauss
to-jest-ukryta-zasada-naszego-życia-na-naszej-drodze-we-właściwej-godzinie-właściwy-człowiek-właściwe-przeżycie-właściwe-słowo
Wiara w człowieka też czyni cuda. -Urszula Zybura
wiara-w-człowieka-też-czyni-cuda
Żona jest dla młodego mężczyzny kochanką, dla dojrzałego - towarzyszką, dla starego - pielęgniarką, i w każdym wieku jest pretekst, aby się ożenić. -Franciszek Bacon
Żona-jest-dla-młodego-mężczyzny-kochanką-dla-dojrzałego-towarzyszką-dla-starego-pielęgniarką-i-w-każdym-wieku-jest-pretekst-aby-ę
Jeśli wiesz, że nie wiesz, jesteś na właściwej drodze. -Lao-Tse
jeśli-wiesz-że-nie-wiesz-jesteś-na-właściwej-drodze