Pochylaj się nad własną studnią, ażeby dostrzec w głębi gwiazdy lśniące na wielkim niebie.


pochylaj-ę-nad-własną-studnią-ażeby-dostrzec-w-głębi-gwiazdy-lśą-na-wielkim-niebie
zaratustrapochylajsięnadwłasnąstudniąażebydostrzecgłębigwiazdylśniącenawielkimniebiepochylaj sięsię nadnad własnąwłasną studniąażeby dostrzecdostrzec ww głębigłębi gwiazdygwiazdy lśniącelśniące nana wielkimwielkim niebiepochylaj się nadsię nad własnąnad własną studniąażeby dostrzec wdostrzec w głębiw głębi gwiazdygłębi gwiazdy lśniącegwiazdy lśniące nalśniące na wielkimna wielkim niebiepochylaj się nad własnąsię nad własną studniąażeby dostrzec w głębidostrzec w głębi gwiazdyw głębi gwiazdy lśniącegłębi gwiazdy lśniące nagwiazdy lśniące na wielkimlśniące na wielkim niebiepochylaj się nad własną studniąażeby dostrzec w głębi gwiazdydostrzec w głębi gwiazdy lśniącew głębi gwiazdy lśniące nagłębi gwiazdy lśniące na wielkimgwiazdy lśniące na wielkim niebie

Chciałbym, ażeby każdy z wielkim staraniem wybrał własną drogę i szedł naprzód właśnie nią, zamiast drogą ojca, matki czy sąsiada.W niebie będziemy się dzi­wić trzem rzeczom: nad ty­mi, których tu nie ma; nad ty­mi, którzy tu są; nad na­mi sa­mymi, w ja­ki sposób się tu znaleźliśmy.Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą I dwa obaczysz księżyce.Błąd łatwiej można dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi.Choćbyś gwiazdy znał na niebie Jeszcze musisz znać... sam siebie.Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.