Pochylamy się przed inteligencją, klękamy zaś przed dobrocią.


pochylamy-ę-przed-inteligencją-klękamy-zaś-przed-dobrocią
anonimpochylamysięprzedinteligencjąklękamyzaśdobrociąpochylamy sięsię przedprzed inteligencjąklękamy zaśzaś przedprzed dobrociąpochylamy się przedsię przed inteligencjąklękamy zaś przedzaś przed dobrociąpochylamy się przed inteligencjąklękamy zaś przed dobrocią

Drżę przed Bogiem, następnie przed człowiekiem, który się Boga nie boi.Za­mykam się na świat, tłam­szo­na głosem w głowie Strach, to więcej niż mogę znieść Uciekam przed ludźmi, szu­kając ich bliskości Kryjąc się przed prze­rażeniem przed ko­lej­nym zjawiskiem Widzę was in­ni nie dostrzegają Za­goniona w róg widzę... Nie ma tam oczu tyl­ko ciemność Kto o kim przed tobą, pew­nie o to­bie przed drugim.Mówią, że pal­ce były przed wi­del­cem, a ręce przed nożem.Kto o kim przed tobą, pewnie o tobie przed drugim.Przed nieszczęśliwym wszystko ucieka jak przed straszydłem z piekła.