Pocieszyć człowieka znaczy w jego własnych oczach jego cierpienie podnieść do najwyższej godności.


pocieszyć-człowieka-znaczy-w-jego-własnych-oczach-jego-cierpienie-podnieść-do-najwyższej-godnoś
henryk elzenbergpocieszyćczłowiekaznaczyjegowłasnychoczachcierpieniepodnieśćdonajwyższejgodnościpocieszyć człowiekaczłowieka znaczyznaczy ww jegojego własnychwłasnych oczachoczach jegojego cierpieniecierpienie podnieśćpodnieść dodo najwyższejnajwyższej godnościpocieszyć człowieka znaczyczłowieka znaczy wznaczy w jegow jego własnychjego własnych oczachwłasnych oczach jegooczach jego cierpieniejego cierpienie podnieśćcierpienie podnieść dopodnieść do najwyższejdo najwyższej godnościpocieszyć człowieka znaczy wczłowieka znaczy w jegoznaczy w jego własnychw jego własnych oczachjego własnych oczach jegowłasnych oczach jego cierpienieoczach jego cierpienie podnieśćjego cierpienie podnieść docierpienie podnieść do najwyższejpodnieść do najwyższej godnościpocieszyć człowieka znaczy w jegoczłowieka znaczy w jego własnychznaczy w jego własnych oczachw jego własnych oczach jegojego własnych oczach jego cierpieniewłasnych oczach jego cierpienie podnieśćoczach jego cierpienie podnieść dojego cierpienie podnieść do najwyższejcierpienie podnieść do najwyższej godności

Nie mam prawa robić ani mówić czegokolwiek, co pomniejsza człowieka w jego własnych oczach. Liczy się nie to, co ja myślę o nim, lecz to, co on myśli o sobie samym. Uwłaczanie godności człowieka jest przestępstwem.Cierpienie jest próbą człowieczeństwa człowieka, próbą jego wewnętrznej prawdy; jego maski opadają, traci sens wszelka gra.Tylko kultura umysłowa może przysposobić człowieka do rozkoszowania się życiem w jego najwyższej pełni.Być może istota godności człowieka tkwi w jego zdolności do gardzenia samym sobą...A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście.... . . A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście. . .