Poczucie dobra i zła zależy w znacznej mierze od naszego o tym mniemania.


poczucie-dobra-i-zła-zależy-w-znacznej-mierze-od-naszego-o-tym-mniemania
michel de montaignepoczuciedobrazłazależyznacznejmierzeodnaszegotymmniemaniapoczucie dobradobra ii złazła zależyzależy ww znacznejznacznej mierzemierze odod naszegonaszego oo tymtym mniemaniapoczucie dobra idobra i złai zła zależyzła zależy wzależy w znacznejw znacznej mierzeznacznej mierze odmierze od naszegood naszego onaszego o tymo tym mniemaniapoczucie dobra i zładobra i zła zależyi zła zależy wzła zależy w znacznejzależy w znacznej mierzew znacznej mierze odznacznej mierze od naszegomierze od naszego ood naszego o tymnaszego o tym mniemaniapoczucie dobra i zła zależydobra i zła zależy wi zła zależy w znacznejzła zależy w znacznej mierzezależy w znacznej mierze odw znacznej mierze od naszegoznacznej mierze od naszego omierze od naszego o tymod naszego o tym mniemania

Poczucie dobrego i złego zależy w znacznej mierze od naszego o tym mniemania.Kochająca kobieta jest w znacznej mierze dziełem kochanka, a im wybitniejszy kochanek, tym i ona jest wartościowsza: bo największym szczęściem mężczyzny jest odnajdować się w ukochanej.Zdrowie jest tym czynnikiem, który daje poczucie, iż właśnie jesteśmy w najlepszym okresie naszego życia.Tylko dzięki pracy kobieta w znacznej mierze przebyła dystans, który dzielił ją od mężczyzny, i tylko praca może jej zapewnić konkretną wolność.Jam już widziała tyle zła, które wypłynęło z dobra – takiego zła, z którym walczyć nie wolno – bo z niego daleko gdzieś – znowu wypłynie dobro...Całe szczęście i pomyślność naszego życia zależy od dobrego użytku, jaki zrobimy z naszych namiętności.