Pod­czas, kiedy kłam­stwo to mówienie pięknych słów - mówienie praw­dy jest wy­powiada­niem piękna.


pod­czas-kiedy-kłam­stwo-to mówienie-pięknych-słów- mówienie-praw­dy-jest wy­powiada­niem-piękna
lillianapod­czaskiedykłam­stwoto mówieniepięknychsłów mówieniepraw­dyjest wy­powiada­niempięknakiedy kłam­stwokłam­stwo to mówienieto mówienie pięknychpięknych słów mówienie praw­dypraw­dy jest wy­powiada­niemjest wy­powiada­niem pięknakiedy kłam­stwo to mówieniekłam­stwo to mówienie pięknychto mówienie pięknych słów mówienie praw­dy jest wy­powiada­niempraw­dy jest wy­powiada­niem pięknakiedy kłam­stwo to mówienie pięknychkłam­stwo to mówienie pięknych słów mówienie praw­dy jest wy­powiada­niem pięknakiedy kłam­stwo to mówienie pięknych słów

tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ: Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto? zna­jo­mość trochę praw­dy: wys­tar­czy by skłamać (chy­ba, że w od­po­wied­nią porę zamilkniesz) bo Jeśli mówienie o Bo­gu wy­daje się bez­sensow­ne, to równie bez­sensow­ne jest mówienie o miłości. A jed­nak każdy jej poszu­kuje i pragnie.Uległość stwarza przy­jaciół, mówienie praw­dy nienawiść.Zwyczaj­ne kłam­stwo jest nadzwyczaj częstą wadą wśród młodzieży i nies­te­ty po­ważną cho­robą całego świata. Spot­ka­cie ją zarówno u niecy­wili­zowa­nych ple­mion jak i w kul­tu­ral­nych kra­jach. Mówienie praw­dy, a w kon­sekwen­cji wy­niesienie człowieka na po­ziom auto­ryte­tu, zmienią całko­wicie cha­rak­ter człowieka i cha­rak­ter na­rodu. Dla­tego ciąży na nas obo­wiązek by zro­bić wszys­tko co można, aby wpoić chłop­com poczu­cie ho­noru i nau­czyć ich prawdomówności.