Pod­dałeś się emoc­jom, po­niosła cię złość biała; Nie dziw się więc, mój dro­gi, że te­raz nie masz ciała. fraszka zro­zumiała dla ko­jarzących AlienRacers.


pod­dałeś ę-emoc­jom-po­niosła-ę-złość-biała-nie-dziw ę-więc-mój-dro­gi-że te­raz-nie masz-ciała-fraszka-zro­zumiała-dla
sirnobodypod­dałeś sięemoc­jompo­niosłacięzłośćbiałaniedziw sięwięcmójdro­giże te­raznie maszciałafraszkazro­zumiaładlako­jarzącychalienracerspod­dałeś się emoc­jompo­niosła cięcię złośćzłość białanie dziw siędziw się więcmój dro­giże te­raz nie masznie masz ciałafraszka zro­zumiałazro­zumiała dladla ko­jarzącychko­jarzących alienracerspo­niosła cię złośćcię złość białanie dziw się więcże te­raz nie masz ciałafraszka zro­zumiała dlazro­zumiała dla ko­jarzącychdla ko­jarzących alienracers

Gdy się pod­da­wała, zro­zumiała jak wiel­ki błąd po­pełniła od­dając mu swo­je ser­ce . -Kamis181
gdy ę-pod­da­wała-zro­zumiała-jak wiel­ki-błąd-po­pełła-od­dając-mu swo­-ser­