Pod­stawą szczęścia jest wol­ność, a pod­stawą wol­ności odwaga.


pod­stawą-szczęścia-jest wol­ność-a pod­stawą-wol­noś-odwaga
tukidydespod­stawąszczęściajest wol­nośća pod­stawąwol­nościodwagapod­stawą szczęściaszczęścia jest wol­nośća pod­stawą wol­nościwol­ności odwagapod­stawą szczęścia jest wol­nośća pod­stawą wol­ności odwaga

Pod­stawą naszej cy­wili­zac­ji jest wol­ność każde­go do myśli, wie­rzeń, opi­nii, pra­cy, rozrywki.W ogóle pod­stawą cier­pienia jest trwa­nie, pod­stawą ra­dości jest chwila.Ro­zum w pełni roz­kwi­ta pod strażą wol­ności,wol­ność roz­kwi­ta pod strażą rozumu Miłość to ta­ki stan, w którym szczęście dru­giej oso­by jest pod­stawą two­jego szczęścia.Z in­diańskiego sto­sun­ku do życia wypływa wspa­niała wol­ność, in­tensyw­na i pochłaniająca miłość do przy­rody, sza­cunek dla życia, wzbo­gacająca wiara w Naj­wyższą Moc i w za­sady praw­dy, uczci­wości, szczod­rości, równości i bra­ter­stwa, będące pod­stawą re­lac­ji między ludźmi na Ziemi.Wol­ność jest niepodziel­na, nie można człowieka poz­ba­wić cząstki wol­ności nie poz­ba­wiając go wol­ności całkowicie.