Pod łóżko cho­wałem swo­je złe wspom­nienia...leżą tam na­dal i są zimne. Często w nieświado­mie w no­cy mo­ja ręką zsu­wa się w ich kierunku. Budzę się wte­dy prze­siąknięty gorącym po­tem rozczarowań.


pod-łóżko-cho­wałem-swo­-złe-wspom­nieniażą-tam-na­dal-i są zimne-często-w nieświado­mie-w no­cy-mo­ja-ręką-zsu­wa ę
yankespodłóżkocho­wałemswo­jezłewspom­nieniależątamna­dali są zimneczęstow nieświado­miew no­cymo­jarękązsu­wa sięw ichkierunkubudzę sięwte­dyprze­siąkniętygorącympo­temrozczarowańpod łóżkołóżko cho­wałemcho­wałem swo­jeswo­je złezłe wspom­nieniależąwspom­nieniależą tamtam na­dalna­dal i są zimneczęsto w nieświado­miew nieświado­mie w no­cyw no­cy mo­jamo­ja rękąręką zsu­wa sięzsu­wa się w ichw ich kierunkubudzę się wte­dywte­dy prze­siąkniętyprze­siąknięty gorącymgorącym po­tempo­tem rozczarowańpod łóżko cho­wałemłóżko cho­wałem swo­jecho­wałem swo­je złeswo­je złe wspom­nieniależązłe wspom­nieniależą tamwspom­nieniależą tam na­daltam na­dal i są zimneczęsto w nieświado­mie w no­cyw nieświado­mie w no­cy mo­jaw no­cy mo­ja rękąmo­ja ręką zsu­wa sięręką zsu­wa się w ichzsu­wa się w ich kierunkubudzę się wte­dy prze­siąkniętywte­dy prze­siąknięty gorącymprze­siąknięty gorącym po­temgorącym po­tem rozczarowań

Wspom­nienia mają jedną op­ty­mis­tyczną ceche... Mówią by się nie pod­da­wać... Bo bez dal­sze­go życia nie ma no­wych wspomnień. -Duch_Sumienia
wspom­nienia-mają-jedną-op­ty­mis­tyczną-ceche-mówią by ę-nie pod­da­wać-bo bez-dal­sze­go-życia-nie  no­wych-wspomnień
Człowiek nie żyje wyłącznie swoim życiem oso­bis­tym, ja­ko jed­nos­tka, ale, świado­mie lub nieświado­mie, również życiem swo­jej epo­ki i swo­jego pokolenia. -Tomasz Mann
człowiek-nie żyje-wyłącznie-swoim-życiem-oso­bis­tym-ja­ko-jed­nos­tka-ale-świado­mie-lub-nieświado­mie-również-życiem-swo­jej