Pod drzewem nie pada, kiedy pada. Ale zaczyna, kiedy przestaje padać.


pod-drzewem-nie-pada-kiedy-pada-ale-zaczyna-kiedy-przestaje-padać
anonimpoddrzewemniepadakiedypadaalezaczynaprzestajepadaćpod drzewemdrzewem nienie padakiedy padaale zaczynakiedy przestajeprzestaje padaćpod drzewem niedrzewem nie padakiedy przestaje padaćpod drzewem nie pada

Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej.Anegdoty przychodzą nawet w pochmurny dzień. Podobne do rośliny zwanej dziwaczkiem, po łacinie Mirabilis jalapa. Świetny obiekt do badań genetycznych. Kwitnie nocą, a nawet próbuje kwitnąć kiedy pada deszcz.Za­kocha­ne ser­ce mężczyz­ny umie pod­sy­cać swo­je uczu­cie na­wet tym, co wy­pada na niekorzyść ko­biety kochanej.Ban­kier to ktoś, kto pożycza ci pa­rasol, kiedy świeci słońce, ale chce go z pow­ro­tem w chwi­li, gdy zaczy­na padać.Dach przecieka nie dlatego, że deszcz pada, ale dlatego, że w dachu dziura.młod­szy mądra­la nie prze­pada myć się pod pryszni­cem, cze­go wy­maga codzien­nie je­go ma­ma. kiedyś ciot­ka mówi do młod­sze­go mądra­li : - daw­no cię nie widziałam ; strasznie wy­rosłeś ! - pew­nie dzięki te­mu codzien­ne­mu pod­le­waniu ...