Pod wpływem do­tyku palców znikam by stać się tyl­ko Czuciem... Gdy słyszę głos w rozkoszy za­mieram by stać się Ciszą, która go odbije... I masz mnie choć wca­le mnie przy To­bie nie ma... w nieby­cie objęć twych ramion umieram... by przez tę chwilę być wszys­tkim dla Ciebie będąc niczym... w świecie czwo­rokątnym łoża opo­wiadam miękkiej pościeli o miłości po­między dziś, a jutro, gdy odej­dziesz i blis­kość się skończy 


pod-wpływem-do­tyku-palców-znikam-by-stać ę-tyl­ko-czuciem-gdy-słyszę-głos-w rozkoszy-za­mieram-by-stać ę-ciszą-która
uśmiechnięta anielicapodwpływemdo­tykupalcówznikambystać siętyl­koczuciemgdysłyszęgłosw rozkoszyza­mieramcisząktórago odbijemaszmniechoćwca­leprzyto­bienie manieby­cieobjęćtwychramionumieramprzeztę chwilębyćwszys­tkimdlaciebiebędącniczymświecieczwo­rokątnymłożaopo­wiadammiękkiejpościelio miłościpo­międzydziśjutrogdyodej­dzieszblis­kośćsięskończy pod wpływemwpływem do­tykudo­tyku palcówpalców znikamznikam byby stać sięstać się tyl­kotyl­ko czuciemczuciem gdygdy słyszęsłyszę głosgłos w rozkoszyw rozkoszy za­mieramza­mieram byby stać sięstać się cisząktóra go odbijego odbije ii maszmasz mniemnie choćchoć wca­lewca­le mniemnie przyprzy to­bieto­bie nie manie ma ww nieby­cienieby­cie objęćobjęć twychtwych ramionramion umieramumieram byby przezprzez tę chwilętę chwilę byćbyć wszys­tkimwszys­tkim dladla ciebieciebie będącbędąc niczymniczym ww świecieświecie czwo­rokątnymczwo­rokątnym łożałoża opo­wiadamopo­wiadam miękkiejmiękkiej pościelipościeli o miłościo miłości po­międzypo­między dziśgdy odej­dzieszodej­dziesz ii blis­kośćblis­kość sięsię skończy pod wpływem do­tykuwpływem do­tyku palcówdo­tyku palców znikampalców znikam byznikam by stać sięby stać się tyl­kostać się tyl­ko czuciemtyl­ko czuciem gdyczuciem gdy słyszęgdy słyszę głossłyszę głos w rozkoszygłos w rozkoszy za­mieramw rozkoszy za­mieram byza­mieram by stać sięby stać się cisząktóra go odbije igo odbije i maszi masz mniemasz mnie choćmnie choć wca­lechoć wca­le mniewca­le mnie przymnie przy to­bieprzy to­bie nie mato­bie nie ma wnie ma w nieby­ciew nieby­cie objęćnieby­cie objęć twychobjęć twych ramiontwych ramion umieramramion umieram byumieram by przezby przez tę chwilęprzez tę chwilę byćtę chwilę być wszys­tkimbyć wszys­tkim dlawszys­tkim dla ciebiedla ciebie będącciebie będąc niczymbędąc niczym wniczym w świeciew świecie czwo­rokątnymświecie czwo­rokątnym łożaczwo­rokątnym łoża opo­wiadamłoża opo­wiadam miękkiejopo­wiadam miękkiej pościelimiękkiej pościeli o miłościpościeli o miłości po­międzyo miłości po­między dziśgdy odej­dziesz iodej­dziesz i blis­kośći blis­kość sięblis­kość się skończy 

Jak będąc dla ko­goś wszys­tkim, można kiedy­kol­wiek stać się niczym?  -MistrzyniPióra
jak-będąc-dla-ko­goś-wszys­tkim-można-kiedy­kol­wiek-stać ę-niczym