Podejrzewam, iż wielu ludzi męczy się przez nudę. Jedni wiedzą dobrze o swojej chorobie, inni nudzą się bezmyślnie.


podejrzewam-iż-wielu-ludzi-męczy-ę-przez-nudę-jedni-wiedzą-dobrze-o-swojej-chorobie-inni-nudzą-ę-bezmyślnie
tadeusz konwickipodejrzewamwieluludzimęczysięprzeznudęjedniwiedządobrzeswojejchorobieinninudząbezmyślnieiż wieluwielu ludziludzi męczymęczy sięsię przezprzez nudęjedni wiedząwiedzą dobrzedobrze oo swojejswojej chorobieinni nudząnudzą sięsię bezmyślnieiż wielu ludziwielu ludzi męczyludzi męczy sięmęczy się przezsię przez nudęjedni wiedzą dobrzewiedzą dobrze odobrze o swojejo swojej chorobieinni nudzą sięnudzą się bezmyślnieiż wielu ludzi męczywielu ludzi męczy sięludzi męczy się przezmęczy się przez nudęjedni wiedzą dobrze owiedzą dobrze o swojejdobrze o swojej chorobieinni nudzą się bezmyślnieiż wielu ludzi męczy sięwielu ludzi męczy się przezludzi męczy się przez nudęjedni wiedzą dobrze o swojejwiedzą dobrze o swojej chorobie

Jedni przez grzech się wznoszą, inni przez cnotę upadają.Jeśli godność nauk oceniać mamy według ich przedmiotu, to bez porównania najprzedniejszą z nich będzie ta, którą jedni nazywają astronomią, inni astrologią, a wielu z dawniejszych - szczytem matematyki.Ambicje, to coś takiego, co jedni starają się pokazać, zaś inni ukryć.Człowiek upada i się podnosi. Jedni nazywają to gimnastyką, inni sensem życiaJeden z moich profesorów powiedział mi kiedyś: - cokolwiek napiszesz - jedni powiedzą, że to, co napisałeś, jest dobre, inni, że takie sobie, jeszcze inni, że do niczego - i wszystkie oceny będą słuszne. ks.Z ludźmi to tak jak z rybami: jedni dadzą się zagarnąć w sieć, a inni nie.