Podjąłem się tej pracy [. . . ] by za darmo nie pożywać chleba polskiego.


podjąłem-ę-tej-pracy-by-za-darmo-nie-pożywać-chleba-polskiego
anonim gallpodjąłemsiętejpracybyzadarmoniepożywaćchlebapolskiegopodjąłem sięsię tejtej pracypracy [] byby zaza darmodarmo nienie pożywaćpożywać chlebachleba polskiegopodjąłem się tejsię tej pracytej pracy [] by] by zaby za darmoza darmo niedarmo nie pożywaćnie pożywać chlebapożywać chleba polskiegopodjąłem się tej pracysię tej pracy [] by za] by za darmoby za darmo nieza darmo nie pożywaćdarmo nie pożywać chlebanie pożywać chleba polskiegopodjąłem się tej pracy [] by za darmo] by za darmo nieby za darmo nie pożywaćza darmo nie pożywać chlebadarmo nie pożywać chleba polskiego

Za darmo nie dostaniesz nic ładnego zachód słońca jest za darmo a więc nie jest pięknyZakończenie wojny nie przyniosło Polakom wyzwolenia, tam w tej przesmutnej środkowo-wschodniej Europie, stało się ono wymianą jednej nocy na drugą, wymianą zbirów Hitlera na zbirów Stalina. Gdy w kawiarniach paryskich rozmaite szlachetne duchy witały radosnym pieniem Wybory im­pre­zy... gdzie pta­ki milkną. Ile ci płacą za twoją żydo­filię hunwejbinie. Bo nie wierzę, że jes­teś ta­kim ma­lowa­nym głup­cem za darmo tam - gdzie roz­gniata się perły bez korony by bo­daj... nie potoczyły przed świnie. Z tej kałuży*... będą niezłe chu­de jaja.  Bo ja się nie podjąłem pra­cy w przed­szko­lu, tyl­ko pre­zyden­ta państwa, które jest w ok­reślo­nej sy­tuac­ji i ma ok­reślo­ne interesy.Idź mi z myśli OGŁOSZENIE zamienię natchnienie na spokój o zmroku od­dam pamięć to jed­no znamię za darmo (na darmo?) sprzedam wys­chnięte łzy i mok­re sny za złotych osiem dni, w których - proszę idź mi  z myśli Nie­dziela z mi­niaturą ala fyr­fle 01.05.2016r. Przy­jem­ność szczęście Ze smal­cem krom­ka chleba Drogą do nieba Rozkapryszone Ubezwłasnowolnione Rodziców dzieci Czczę Święto Pracy Po­połud­niem z Anną Kap­li­ca Dziadka Ko­nie­czność dzisiaj Mówić to co chcą usłyszeć Wielolicowość Duszną słodkością Ob­rzeży śródleśnych rzek Za­pach czeremchy