Podnoszenie oczek patrzymy w oczy zuchwale i pilnie. Wszystko w spojrzeniu, jak na niemym filmie. Siedzimy tak daleko, choć tak bardzo blisko, i tylko oczy, oczy mówią sobie wszystko.


podnoszenie-oczek-patrzymy-w-oczy-zuchwale-i-pilnie-wszystko-w-spojrzeniu-jak-na-niemym-filmie-siedzimy-tak-daleko-choć-tak-bardzo-blisko-i-tylko
anonimpodnoszenieoczekpatrzymyoczyzuchwalepilniewszystkospojrzeniujaknaniemymfilmiesiedzimytakdalekochoćbardzobliskotylkooczymówiąsobiewszystkopodnoszenie oczekoczek patrzymypatrzymy ww oczyoczy zuchwalezuchwale ii pilniewszystko ww spojrzeniujak nana niemymniemym filmiesiedzimy taktak dalekochoć taktak bardzobardzo bliskoi tylkotylko oczyoczy mówiąmówią sobiesobie wszystkopodnoszenie oczek patrzymyoczek patrzymy wpatrzymy w oczyw oczy zuchwaleoczy zuchwale izuchwale i pilniewszystko w spojrzeniujak na niemymna niemym filmiesiedzimy tak dalekochoć tak bardzotak bardzo bliskoi tylko oczyoczy mówią sobiemówią sobie wszystko

...bo jak się jest za­kocha­nym to oczy tak błyszczą... szko­da, że Ci sa­mot­ni mają ta­kie smut­ne oczy... -Majka_Majdan
bo-jak ę-jest za­kocha­nym-to oczy-tak-błyszczą-szko­da że ci ­­-mają-­kie-smut­ne-oczy
Czy wiesz, że Two­je oczy Spa­lają mnie jak ogień Gdy pat­rzę w Two­je oczy Zaczy­na się dzień  -Kazik Staszewski
czy-wiesz-że two­-oczy-spa­lają-mnie-jak ogień-gdy-pat­rzę-w two­-oczy-zaczy­na ę-dzień