Podobnie jak psy wyczuwają tych, co się ich boją, kochankowie rozpoznają tych, którzy nie przystają do nich ciałem i duszą.


podobnie-jak-psy-wyczuwają-tych-co-ę-ich-boją-kochankowie-rozpoznają-tych-którzy-nie-przystają-do-nich-ciałem-i-duszą
cyril collardpodobniejakpsywyczuwajątychcosięichbojąkochankowierozpoznająktórzynieprzystajądonichciałemdusząpodobnie jakjak psypsy wyczuwająwyczuwają tychco sięsię ichich bojąkochankowie rozpoznająrozpoznają tychktórzy nienie przystająprzystają dodo nichnich ciałemciałem ii dusząpodobnie jak psyjak psy wyczuwająpsy wyczuwają tychco się ichsię ich bojąkochankowie rozpoznają tychktórzy nie przystająnie przystają doprzystają do nichdo nich ciałemnich ciałem iciałem i dusząpodobnie jak psy wyczuwająjak psy wyczuwają tychco się ich bojąktórzy nie przystają donie przystają do nichprzystają do nich ciałemdo nich ciałem inich ciałem i dusząpodobnie jak psy wyczuwają tychktórzy nie przystają do nichnie przystają do nich ciałemprzystają do nich ciałem ido nich ciałem i duszą

Trze­ba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją ro­bić in­stru­men­ty, ale od tych, którzy umieją na nich grać.Trzeba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją robić instrumenty, ale od tych, którzy umieją na nich grać.Mężczyźni zazdrośni są o tych, którzy ich poprzedzili, a kobiety o te, które przyjdą po nich.Nadzieja, to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość.Mężczyźni zaz­drośni są o tych, którzy ich pop­rzedzi­li, a ko­biety o te, które przyjdą po nich.Obdziela się tylko tych, którzy tego nie potrzebują, a nigdy tych, którzy są w potrzebie. lVl