Podobnie jak twarze ludzi są różne, tak samo różnią się ich myśli i poglądy.


podobnie-jak-twarze-ludzi-są-różne-tak-samo-różą-ę-ich-myśli-i-poglądy
majmonidespodobniejaktwarzeludziróżnetaksamoróżniąsięichmyślipoglądypodobnie jakjak twarzetwarze ludziludzi sąsą różnetak samosamo różniąróżnią sięsię ichich myślimyśli ii poglądypodobnie jak twarzejak twarze ludzitwarze ludzi sąludzi są różnetak samo różniąsamo różnią sięróżnią się ichsię ich myśliich myśli imyśli i poglądypodobnie jak twarze ludzijak twarze ludzi sątwarze ludzi są różnetak samo różnią sięsamo różnią się ichróżnią się ich myślisię ich myśli iich myśli i poglądypodobnie jak twarze ludzi sąjak twarze ludzi są różnetak samo różnią się ichsamo różnią się ich myśliróżnią się ich myśli isię ich myśli i poglądy

Co innego jest złośliwie krytykować i zaczepiać, a co innego poprawiać i błędy prostować, podobnie jak pochwały różnią się od pochlebstw.Mężczyźni różnią się co naj­wyżej ja­ko niebo i ziemia, ko­biety wszak jak niebo i piekło są różne.Jak szczęśliwie żyliby niektórzy, gdyby o sprawy innych ludzi tak samo mało troszczyli się, jak o swoje własne.Naukę buduje się z faktów tak jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem.Nierzadko spotykamy kopie ludzi wybitnych; i większości ludzi kopie te, tak samo jak kopie obrazów, podobają się bardziej od oryginałów.Myśli za­gubione w zwykłej codzienności. Tworzy­my je na no­wo, szu­kamy w nich mądrości. A po co nam ta mądrość i ta jej powaga? Z głupo­ty to cho­ciaż pośmiać się wypada. I tak myśli­my so­bie na różne sposoby... Nasze MYŚLI - to nasze NASTROJE I nie ma na nie metody.