Podstęp wcale nie przynosi ludziom pożytku; niekorzystną jest rzeczą nie tylko być oszukanym, lecz również oszukiwać; wszakże podstęp upadla naturę ludzką, zwycięzcę naraża na pogardę, zwyciężonemu przynosi politowanie.


podstęp-wcale-nie-przynosi-ludziom-pożytku-niekorzystną-jest-rzeczą-nie-tylko-być-oszukanym-lecz-również-oszukiwać-wszakże-podstęp-upadla
montesquieupodstępwcalenieprzynosiludziompożytkuniekorzystnąjestrzeczątylkobyćoszukanymleczrównieżoszukiwaćwszakżepodstępupadlanaturęludzkązwycięzcęnarażanapogardęzwyciężonemupolitowaniepodstęp wcalewcale nienie przynosiprzynosi ludziomludziom pożytkuniekorzystną jestjest rzecząrzeczą nienie tylkotylko byćbyć oszukanymlecz równieżrównież oszukiwaćwszakże podstęppodstęp upadlaupadla naturęnaturę ludzkązwycięzcę narażanaraża nana pogardęzwyciężonemu przynosiprzynosi politowaniepodstęp wcale niewcale nie przynosinie przynosi ludziomprzynosi ludziom pożytkuniekorzystną jest rzecząjest rzeczą nierzeczą nie tylkonie tylko byćtylko być oszukanymlecz również oszukiwaćwszakże podstęp upadlapodstęp upadla naturęupadla naturę ludzkązwycięzcę naraża nanaraża na pogardęzwyciężonemu przynosi politowanie

Kobieta jest wiosną... przychodzi po jesieni i zimie, przynosi świeżość i ciepło... i jeszcze przynosi nadzieję.Staraj się podobać wszystkim obywatelom, w jakimkolwiek mieście przebywasz, bo to najwięcej przynosi wdzięczności; a postępowanie zadufane w sobie częstokroć ciężkie i szkodliwe przynosi skutki.Szczęśliwy człowiek, w którego duszy nie kryje się podstęp. Ps. 32, 2Sukces również przynosi szkodę przez pochlebstwa, które po nim następują.Smutne w miłości jest to, że nie tylko nie trwa ona wiecznie, ale że rozczarowania, jakie przynosi, też mijają szybko.Smutne w miłości jest to, że nie tylko nie trwa ona wiecznie, ale że rozczarowania, jakie przynosi, też mijają szybko