Podstawą większości życiowych sukcesów stanowi specjalizacja w nielicznych ograniczonych dziedzinach. Ludzi sukcesu cechuje m.in. to, że wybierają wyłącznie takie posady i przyjmują tylko te zlecenia, które umożliwiają im wykazanie się pełnią posiadanych umiejętności. Odmawiają robienia rzeczy, jakich nie lubią albo na których szczególnie się nie znają.


podstawą-większoś-życiowych-sukcesów-stanowi-specjalizacja-w-nielicznych-ograniczonych-dziedzinach-ludzi-sukcesu-cechuje-min-to-że-wybierają
brian tracypodstawąwiększościżyciowychsukcesówstanowispecjalizacjanielicznychograniczonychdziedzinachludzisukcesucechujemintożewybierająwyłącznietakieposadyprzyjmujątylkotezleceniaktóreumożliwiająimwykazaniesiępełniąposiadanychumiejętnościodmawiająrobieniarzeczyjakichnielubiąalbonaktórychszczególnieznająpodstawą większościwiększości życiowychżyciowych sukcesówsukcesów stanowistanowi specjalizacjaspecjalizacja ww nielicznychnielicznych ograniczonychograniczonych dziedzinachludzi sukcesusukcesu cechujeże wybierająwybierają wyłączniewyłącznie takietakie posadyposady ii przyjmująprzyjmują tylkotylko tete zleceniaktóre umożliwiająumożliwiają imim wykazaniewykazanie sięsię pełniąpełnią posiadanychposiadanych umiejętnościodmawiają robieniarobienia rzeczyjakich nienie lubiąlubią alboalbo nana którychktórych szczególnieszczególnie sięsię nienie znająpodstawą większości życiowychwiększości życiowych sukcesówżyciowych sukcesów stanowisukcesów stanowi specjalizacjastanowi specjalizacja wspecjalizacja w nielicznychw nielicznych ograniczonychnielicznych ograniczonych dziedzinachludzi sukcesu cechujeże wybierają wyłączniewybierają wyłącznie takiewyłącznie takie posadytakie posady iposady i przyjmująi przyjmują tylkoprzyjmują tylko tetylko te zleceniaktóre umożliwiają imumożliwiają im wykazanieim wykazanie sięwykazanie się pełniąsię pełnią posiadanychpełnią posiadanych umiejętnościodmawiają robienia rzeczyjakich nie lubiąnie lubią albolubią albo naalbo na którychna których szczególniektórych szczególnie sięszczególnie się niesię nie znają

Najlepsze są takie filmy na których ludzie albo się śmieją, albo płaczą.Wolność do tego, by ponosić porażki, jest nieodłącznym elementem sukcesu. Większość ludzi sukcesu od czasu do czasu notuje niepowodzenia. Jeżeli mają oni jednak dość sił, niepowodzenia te stają się dla nich źródłem nowych sukcesów.Siła witalna przejawia się nie tylko w umiejętności przetrwania, ale szczególnie w zdolności zaczynania od nowa.Lekarze wszczepiają narkotyki, których nie znają, w ciała, które znają jeszcze mniej.Z biegiem lat uczymy się rzeczy, których dnie nie znają.Nawet jeśli czasem trochę się skarżę - mówiło serce - to tylko dlatego, że jestem sercem ludzkim, a one są właśnie takie. Obawiają się sięgnąć po swoje najwyższe marzenia, ponieważ wydaje im się że nie są ich godne, albo że nigdy im się to nie uda. My, serca, umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach, które mogły być piękne, a nie były, o skarbach, które mogły być odkryte, ale pozostają na zawsze niewidoczne pod piaskiem. Gdy tak się dzieje, zawsze na koniec cierpimy straszliwe męki.