Podstawowa w dzisiejszych czasach zasada głosi: Aby zarabiać więcej, trzeba się więcej nauczyć. Posiadany stan wiedzy determinuje obecne zarobki. Jeśli pragniesz zarabiać więcej w przyszłości, będziesz musiał opanować nową wiedzę i nowe umiejętności.


podstawowa-w-dzisiejszych-czasach-zasada-głosi-aby-zarabiać-więcej-trzeba-ę-więcej-nauczyć-posiadany-stan-wiedzy-determinuje-obecne-zarobki
brian tracypodstawowadzisiejszychczasachzasadagłosiabyzarabiaćwięcejtrzebasięwięcejnauczyćposiadanystanwiedzydeterminujeobecnezarobkijeślipragnieszprzyszłościbędzieszmusiałopanowaćnowąwiedzęnoweumiejętnościpodstawowa ww dzisiejszychdzisiejszych czasachczasach zasadazasada głosiaby zarabiaćzarabiać więcejtrzeba sięsię więcejwięcej nauczyćposiadany stanstan wiedzywiedzy determinujedeterminuje obecneobecne zarobkijeśli pragnieszpragniesz zarabiaćzarabiać więcejwięcej ww przyszłościbędziesz musiałmusiał opanowaćopanować nowąnową wiedzęwiedzę ii nowenowe umiejętnościpodstawowa w dzisiejszychw dzisiejszych czasachdzisiejszych czasach zasadaczasach zasada głosiaby zarabiać więcejtrzeba się więcejsię więcej nauczyćposiadany stan wiedzystan wiedzy determinujewiedzy determinuje obecnedeterminuje obecne zarobkijeśli pragniesz zarabiaćpragniesz zarabiać więcejzarabiać więcej wwięcej w przyszłościbędziesz musiał opanowaćmusiał opanować nowąopanować nową wiedzęnową wiedzę iwiedzę i nowei nowe umiejętności

Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas.Jeśli, żeby zarabiać podwójnie, trzeba dwa razy tyle pracować, to nie widzę, gdzie tu jest jakiś zysk?Im więcej dały ci nieba, tym więcej oddać im trzeba.Mamy głowę, aby zarabiać pieniądze i serce, aby je tracić.Sa­mot­ność zaczęła mi dos­kwierać... Gdy zas­ma­kujesz czym jest blis­kość dru­giego człowieka pot­rze­bujesz jej z biegiem cza­su co­raz więcej,więcej i więcej...Jeśli chcesz być bogaty, ucz się nie tylko zarabiać, ale i gospodarować.