Podsumujmy więc: ucieczka do kiczu, czyli bezkonfliktowości, wiąże się z istnieniem silnych napięć w życiu dojrzewającej dziewczyny. Często też tak bywa i u kobiet dorosłych; im większe natężenie konfliktów w jakimś okresie życia, tym wyraźniejsza potrzeba ucieczki w kicz. Nie ma w tym nic złego, jeśli jest to odpoczynek przed pracą rozwiązywania rzeczywistych trudności.


podsumujmy-więc-ucieczka-do-kiczu-czyli-bezkonfliktowoś-wiąże-ę-z-istnieniem-silnych-napięć-w-życiu-dojrzewającej-dziewczyny-często-też
anonimpodsumujmywięcucieczkadokiczuczylibezkonfliktowościwiążesięistnieniemsilnychnapięćżyciudojrzewającejdziewczynyczęstoteżtakbywakobietdorosłychimwiększenatężeniekonfliktówjakimśokresieżyciatymwyraźniejszapotrzebaucieczkikicznieniczłegojeślijesttoodpoczynekprzedpracąrozwiązywaniarzeczywistychtrudnościpodsumujmy więcucieczka dodo kiczuczyli bezkonfliktowościwiąże sięz istnieniemistnieniem silnychsilnych napięćnapięć ww życiużyciu dojrzewającejdojrzewającej dziewczynyczęsto teżteż taktak bywabywa iu kobietkobiet dorosłychim większewiększe natężenienatężenie konfliktówkonfliktów ww jakimśjakimś okresieokresie życiatym wyraźniejszawyraźniejsza potrzebapotrzeba ucieczkiucieczki ww kicznie maw tymtym nicnic złegojeśli jestodpoczynek przedprzed pracąpracą rozwiązywaniarozwiązywania rzeczywistychrzeczywistych trudnościucieczka do kiczuwiąże się zsię z istnieniemz istnieniem silnychistnieniem silnych napięćsilnych napięć wnapięć w życiuw życiu dojrzewającejżyciu dojrzewającej dziewczynyczęsto też takteż tak bywatak bywa ibywa i ui u kobietu kobiet dorosłychim większe natężeniewiększe natężenie konfliktównatężenie konfliktów wkonfliktów w jakimśw jakimś okresiejakimś okresie życiatym wyraźniejsza potrzebawyraźniejsza potrzeba ucieczkipotrzeba ucieczki wucieczki w kicznie ma wma w tymw tym nictym nic złegojest to odpoczynekodpoczynek przed pracąprzed pracą rozwiązywaniapracą rozwiązywania rzeczywistychrozwiązywania rzeczywistych trudności

W tym, że kobieta stoi na czele rządu nie ma nic złego. Problem polega na tym, aby być zawsze człowiekiem, nie ma więc nic wspólnego z płcią. Jestem słaba, gdy jednak to jest konieczne, potrafię być silna.Im lżejsza praca, tym cięższy odpoczynek.Człowiek, który nie stawia czoła cierpieniu, nie akceptuje życia. Ucieczka przed cierpieniem jest ucieczką przed życiem.Jes­tem Po­lakiem – więc mam obo­wiązki pol­skie: są one tym większe i tym sil­niej się do nich poczu­wam, im wyższy przed­sta­wiam typ człowieka. Bo im szer­sza stro­na me­go ducha żyje życiem zbioro­wym na­rodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym sil­niej­szą czuję pot­rzebę dba­nia o je­go całość i rozwój.. . . Każdy z nas we wczesnej młodości wie dobrze jaka jest jego Własna Legenda. W tym okresie życia wszystko jest jasne, wszystko jest możliwe, ludzie nie boją się ani pragnień ani marzeń o tym, co chcieliby w życiu osiągnąć. Jednak w miarę upływu czasu jakaś tajemnicza siła stara się dowieść za wszelką cenę, że spełnienie Własnej Legendy jest niemożliwe.Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie wymyślili, powiedzieli, napisali coś przed nami. Nie zawsze były to rzeczy dobre, potrzebne czy też chociażby prawdziwe. Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie nadal coś wymyślają, mówią lub piszą. Więc może należy się z tym zapoznać? Ot, choćby po to, aby stwierdzić czy warto było tracić czas na przeczytanie ich.