Podzi­wiała ją i była strasznie o nią zazdrosna. Chciała ją mieć tyl­ko dla siebie. Chciała żeby nikt nie poz­nał jej bliżej i nie do­wie­dział się ja­ka jest. Czuła, że każdy, kto ją poz­na, także zechce mieć ją tyl­ko dla siebie...


podzi­wiała-ją i była-strasznie-o ą-zazdrosna-chciała-ją mieć-tyl­ko-dla-siebie-chciała-żeby-nikt-nie poz­nał-jej-bliżej
czarnycharakter_xdpodzi­wiałają i byłastrasznieo niązazdrosnachciałają miećtyl­kodlasiebieżebyniktnie poz­nałjejbliżeji nie do­wie­dział sięja­kajestczułaże każdyktoją poz­natakżezechcemiećją tyl­kosiebiepodzi­wiała ją i byłają i była straszniestrasznie o niąo nią zazdrosnachciała ją miećją mieć tyl­kotyl­ko dladla siebiechciała żebyżeby niktnikt nie poz­nałnie poz­nał jejjej bliżejbliżej i nie do­wie­dział sięi nie do­wie­dział się ja­kaja­ka jestkto ją poz­natakże zechcezechce miećmieć ją tyl­koją tyl­ko dladla siebiepodzi­wiała ją i była strasznieją i była strasznie o niąstrasznie o nią zazdrosnachciała ją mieć tyl­koją mieć tyl­ko dlatyl­ko dla siebiechciała żeby niktżeby nikt nie poz­nałnikt nie poz­nał jejnie poz­nał jej bliżejjej bliżej i nie do­wie­dział siębliżej i nie do­wie­dział się ja­kai nie do­wie­dział się ja­ka jesttakże zechce miećzechce mieć ją tyl­komieć ją tyl­ko dlają tyl­ko dla siebie

Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco-  -Writer
nie-chcę-mieć-te­go-co mają-inni-nie-chcę-mieć-te­go-co in­-chcą-mieć-chcę-dla-siebie-coś-wyjątkowego-chcę-dla-siebie-ciebie-mieć