Podzi­wiała ją i była strasznie o nią zazdrosna. Chciała ją mieć tyl­ko dla siebie. Chciała żeby nikt nie poz­nał jej bliżej i nie do­wie­dział się ja­ka jest. Czuła, że każdy, kto ją poz­na, także zechce mieć ją tyl­ko dla siebie...


podzi­wiała-ją i była-strasznie-o ą-zazdrosna-chciała-ją mieć-tyl­ko-dla-siebie-chciała-żeby-nikt-nie poz­nał-jej-bliżej
czarnycharakter_xdpodzi­wiałają i byłastrasznieo niązazdrosnachciałają miećtyl­kodlasiebieżebyniktnie poz­nałjejbliżeji nie do­wie­dział sięja­kajestczułaże każdyktoją poz­natakżezechcemiećją tyl­kosiebiepodzi­wiała ją i byłają i była straszniestrasznie o niąo nią zazdrosnachciała ją miećją mieć tyl­kotyl­ko dladla siebiechciała żebyżeby niktnikt nie poz­nałnie poz­nał jejjej bliżejbliżej i nie do­wie­dział sięi nie do­wie­dział się ja­kaja­ka jestkto ją poz­natakże zechcezechce miećmieć ją tyl­koją tyl­ko dladla siebiepodzi­wiała ją i była strasznieją i była strasznie o niąstrasznie o nią zazdrosnachciała ją mieć tyl­koją mieć tyl­ko dlatyl­ko dla siebiechciała żeby niktżeby nikt nie poz­nałnikt nie poz­nał jejnie poz­nał jej bliżejjej bliżej i nie do­wie­dział siębliżej i nie do­wie­dział się ja­kai nie do­wie­dział się ja­ka jesttakże zechce miećzechce mieć ją tyl­komieć ją tyl­ko dlają tyl­ko dla siebie

Aby poz­nać is­totę Bo­ga w Je­go wiel­kości, trze­ba naj­pierw poz­nać is­totę sa­mego siebie w swo­jej małości, ja­ko że nikt nie poz­na Bo­ga, kto wcześniej nie poz­nał siebie.Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco- Miała dość te­go przytłaczające­go uczu­cia, które nie da­wało jej od­dychać. Pragnęła wyr­wać się.. Uciec z otaczającej ją pus­tki i po­kazać, że pot­ra­fi, że chce, że może. Nie chciała się pod­dać i czuła, że jest w trak­cie zbiera­nia sił, które poz­wolą jej ruszyć do przo­du. Ale ug­rzęzła tak bar­dzo w przeszłości, że każdy krok wy­magał nieludzkiego wy­siłku. Kiedyś by się pod­dała. Kiedyś.Nie teraz.kochanie wieczorami kocham bardziej nie pa­miętam złego wybaczam na­wet to że ty kochanie kochasz tyl­ko siebie milczę tak będzie wygodniej dla ciebie a gdy­bym na­wet chciała jeszcze coś ci powiedzieć brak mi słów krzyczę ale tyl­ko w głąb moich płuc płaczę ale tyl­ko przez sen tęsknię ale tyl­ko nocą kiedy śpisz żeby ci mo­je myśli za bar­dzo nie przeszkadzały kochanie to nie ja, to śni ci się wyrzut sumienia przepraszam że kochałam to się więcej nie powtórzy Tyl­ko ten, kto przeżył praw­dziwą miłość poz­nał w życiu szczęście i cier­pienie, gdyż w miłości jest słodycz i łzy, wie o tym tyl­ko ten, kto za­koszto­wał jed­ne­go i drugiego.Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.