Podziękuj za cierpienie, czy umiesz czy nie umiesz bez niego nigdy nie wiesz ile miłość kosztuje.


podziękuj-za-cierpienie-czy-umiesz-czy-nie-umiesz-bez-niego-nigdy-nie-wiesz-ile-miłość-kosztuje
jan twardowskipodziękujzacierpienieczyumieszniebezniegonigdywieszilemiłośćkosztujepodziękuj zaza cierpienieczy umieszumiesz czyczy nienie umieszumiesz bezbez niegoniego nigdynigdy nienie wieszwiesz ileile miłośćmiłość kosztujepodziękuj za cierpienieczy umiesz czyumiesz czy nieczy nie umiesznie umiesz bezumiesz bez niegobez niego nigdyniego nigdy nienigdy nie wiesznie wiesz ilewiesz ile miłośćile miłość kosztujeczy umiesz czy nieumiesz czy nie umieszczy nie umiesz beznie umiesz bez niegoumiesz bez niego nigdybez niego nigdy nieniego nigdy nie wiesznigdy nie wiesz ilenie wiesz ile miłośćwiesz ile miłość kosztujeczy umiesz czy nie umieszumiesz czy nie umiesz bezczy nie umiesz bez niegonie umiesz bez niego nigdyumiesz bez niego nigdy niebez niego nigdy nie wieszniego nigdy nie wiesz ilenigdy nie wiesz ile miłośćnie wiesz ile miłość kosztuje

Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko - posuwaj się naprzódco ro­bisz zwykła babo? ugo­towałaś babo? pos­przątałaś babo? upiekłaś ciasto? up­rałaś skar­pe­ty i majty? kładziesz się ba­bo nażar­ta i cze­go chcesz? i cze­go chcesz ode mnie? nie umiesz słuchać ba­bo ! nie ro­zumiesz mnie ! nie znasz !!! nie umiesz obudzić we mnie iskry.. nie umiesz rozniecić...! BA­BO !!! ZWYKŁA !!! KOT­WI­CO jed­na !!! myślisz o zwykłych spra­wach tylko.... bo zwykła jes­teś ! BA­BO ! na­jedz się, na­pij i leż ba­bo ! i idź do ro­boty zwykłej ! NOOOO !!! Pocieszaj się jak umiesz. A jak nie umiesz, pocieszaj innych.Ile już dni zna­my się nawzajem? Ile już ra­zy cie­szyłam się rajem? Ile już chwil spędziłam czekając? Czy wyt­rzy­mam dłużej udając...? Wierzę, wciąż wierzę, nadzieją się duszę, Tym bzdur­nym prag­nieniem umysł swój kuszę. Czy kiedyś za­kończy to os­ta­teczna zmiana? Czy będę mar­twa czy będę kochana...? Sen­su w tym nie ma i nig­dy nie znajdziesz, Dla ta­kiej błahos­tki zimną odnajdziesz, Po­wiesz: A dziś już nie wiem, Czy być tu, czy uciec. Czy trwać tu, czy smutkiem Kochać się bez granic. Lecz wyb­ra­nek sercem, Miłość mą chce zranić.Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16.