Podziw współczes­nych jest raczej krótkowzrocznością.


podziw-współczes­nych-jest raczej-krótkowzrocznośą
victor marie hugopodziwwspółczes­nychjest raczejkrótkowzrocznościąpodziw współczes­nychwspółczes­nych jest raczejjest raczej krótkowzrocznościąpodziw współczes­nych jest raczejwspółczes­nych jest raczej krótkowzrocznościąpodziw współczes­nych jest raczej krótkowzrocznością

Współczes­ny Elvis, Wyb­ra­nek wielu dam, Chodzi po ulicach, Ki­wając się w tan. Współczes­ny Elvis, Śpiewem zwa­biać ich nie musi, Wys­tar­czy drob­ny gest W pos­ta­ci pi­wa Redd's I fa­jek trzech. Współczes­ny Elvis, O czwar­tej nad ranem, Podąża ciemną ulicą Wraz ze złotowłosą diablicą Mi­jając dziel­nicę,za dzielnicą.Oczy­wiście kłam­stwem jest to, co pi­sano o moich re­ligij­nych prze­kona­niach i kłam­stwo to jest sys­te­matycznie pow­tarza­ne. Nie wierzę w oso­bowe­go Bo­ga i nig­dy te­mu nie przeczyłem, prze­ciw­nie, mówiłem o tym wy­raźnie. Jeśli jest we mnie coś re­ligij­ne­go, to bez­gra­niczny podziw dla bu­dowy świata, którą nasza nauka może odsłonić.Czy­tać współczes­ne książki / książki o współczes­ności To tak jak­by nie mieć życia... lub mieć tak nud­ne, że nic nas nie cieka­wi wokół.współczes­nych cza­sach dziew­czy­ny stoją na bal­ko­nach lecz nie śpiewa im ro­meo ale ra­puje ja­kiś chłopak bądź ro­bi tu­lipa­ny z bu­telek .... Ahh gdy­bym mog­la cofnąć się w czasie In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą.Jedynym usprawiedliwieniem dla człowieka, który stwarza coś bezużytecznego jest wielki podziw jego dzieła.