Podziwiać należy czyny, a nie słowa.


podziwiać-należy-czyny-a-nie-słowa
demokrytpodziwiaćnależyczynyniesłowapodziwiać należynależy czynynie słowapodziwiać należy czynya nie słowa

Dziś tworzyłem swój świat słowami Miłość ,dob­ro ,zło, na­miętność, pasje Na­zajut­rz wpla­tałem je w czyny Po­jut­rze ni­mi żyłem Wczo­raj słowa­mi zno­wu ktoś to zniszczył Dzi­siaj i Wczo­raj to tyl­ko słowa i czyny Podziwiać można starość drugich, własna jest nieprzyzwoita. Jeśli nie pasują szczegóły - należy przewrócić całość.Idei należy się obawiać najbardziej, gdy przechodzą w czyny.Słowa, za którymi nie idą czyny, to mord dokonany na ideach.Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa.Słowa są czynami, a czyny są rodzajem słów.