Poeta zajmuje to pogranicze świadomości, po przekroczeniu którego zawodzą słowa, choć wciąż jeszcze istnieją treści.


poeta-zajmuje-to-pogranicze-świadomoś-po-przekroczeniu-którego-zawodzą-słowa-choć-wciąż-jeszcze-istnieją-treś
thomas stearns eliotpoetazajmujetopograniczeświadomościpoprzekroczeniuktóregozawodząsłowachoćwciążjeszczeistniejątreścipoeta zajmujepogranicze świadomościpo przekroczeniuprzekroczeniu któregoktórego zawodzązawodzą słowachoć wciążwciąż jeszczejeszcze istniejąistnieją treścizajmuje to pograniczepo przekroczeniu któregoprzekroczeniu którego zawodząktórego zawodzą słowachoć wciąż jeszczewciąż jeszcze istniejąjeszcze istnieją treścipoeta zajmuje to pograniczezajmuje to pogranicze świadomościpo przekroczeniu którego zawodząprzekroczeniu którego zawodzą słowachoć wciąż jeszcze istniejąwciąż jeszcze istnieją treścipoeta zajmuje to pogranicze świadomościpo przekroczeniu którego zawodzą słowachoć wciąż jeszcze istnieją treści

Słowa palą, więc pa­li się słowa. Nikt o treści po­piołów nie pyta.Człowiek, którego nic szczerze nie zajmuje, zdolny jest do wszystkiego.w ciche bez­gwiez­dne noce zak­wi­ta we mnie samotność choć myśla­mi otu­lam się w mroku przeszy­wasz na wskroś moją pustkę kiedyś za je­den twój dotyk tak łat­wo od­dałabym ciało a ty wciąż pat­rzysz uparcie a to­bie wciąż jeszcze mało krad­niesz mi sny pocałunkiem i chciałbyś na włas­ność mieć duszę Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety. Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony.Język przyjaźni to nie słowa, lecz treści.Język przy­jaźni to nie słowa, lecz treści.