Poez­ja do­tyku płynie spod je­go palców gdy ciało mo­je drżeniem odpowiada... W czułości ra­mion uścisku tonę ma­leńka dro­bina w objęciach bez­pie­cznych wszechświata...


poez­ja-do­tyku-płynie-spod-­go-palców-gdy-ciało-mo­-drżeniem-odpowiada-w-czułoś-ra­mion-uścisku-ę-­ńka-dro­bina-w objęciach
uśmiechnięta anielicapoez­jado­tykupłyniespodje­gopalcówgdyciałomo­jedrżeniemodpowiadaczułościra­mionuściskutonęma­leńkadro­binaw objęciachbez­pie­cznychwszechświatapoez­ja do­tykudo­tyku płyniepłynie spodspod je­goje­go palcówpalców gdygdy ciałociało mo­jemo­je drżeniemdrżeniem odpowiadaodpowiada ww czułościczułości ra­mionra­mion uściskuuścisku tonętonę ma­leńkama­leńka dro­binadro­bina w objęciachw objęciach bez­pie­cznychbez­pie­cznych wszechświatapoez­ja do­tyku płyniedo­tyku płynie spodpłynie spod je­gospod je­go palcówje­go palców gdypalców gdy ciałogdy ciało mo­jeciało mo­je drżeniemmo­je drżeniem odpowiadadrżeniem odpowiada wodpowiada w czułościw czułości ra­mionczułości ra­mion uściskura­mion uścisku tonęuścisku tonę ma­leńkatonę ma­leńka dro­binama­leńka dro­bina w objęciachdro­bina w objęciach bez­pie­cznychw objęciach bez­pie­cznych wszechświata

`Gdy brak mi czułości i twoich słod­kich po­całunków cho­wam się pod pie­rzyną bezradności. -bluecaffe
`gdy-brak-mi czułoś-i twoich-słod­kich-po­całunków-cho­wam ę-pod-pie­rzyną-bezradnoś