Poezja jest tym, co jest realne w sposób absolutny i prawdziwy. Oto sedno mej filozofii. Im bardziej poetyczna tym prawdziwsza.


poezja-jest-tym-co-jest-realne-w-sposób-absolutny-i-prawdziwy-oto-sedno-mej-filozofii-im-bardziej-poetyczna-tym-prawdziwsza
novalispoezjajesttymcorealnesposóbabsolutnyprawdziwyotosednomejfilozofiiimbardziejpoetycznatymprawdziwszapoezja jestjest tymco jestjest realnerealne ww sposóbsposób absolutnyabsolutny ii prawdziwyoto sednosedno mejmej filozofiiim bardziejbardziej poetycznapoetyczna tymtym prawdziwszapoezja jest tymco jest realnejest realne wrealne w sposóbw sposób absolutnysposób absolutny iabsolutny i prawdziwyoto sedno mejsedno mej filozofiiim bardziej poetycznabardziej poetyczna tympoetyczna tym prawdziwszaco jest realne wjest realne w sposóbrealne w sposób absolutnyw sposób absolutny isposób absolutny i prawdziwyoto sedno mej filozofiiim bardziej poetyczna tymbardziej poetyczna tym prawdziwszaco jest realne w sposóbjest realne w sposób absolutnyrealne w sposób absolutny iw sposób absolutny i prawdziwyim bardziej poetyczna tym prawdziwsza

Im prawdziwsza jest prawda, tym bardziej kaleka nam się wydaje.W miłości chodzi o dostrzeganie w ludziach dobra i jeśli potrafimy to zrobić i będziemy to robić nieustannie, to nasze szczęście jest gwarantowane. Im więcej odczuwamy miłości i dostrzegamy piękna, tym bardziej wzrastamy i tym bardziej istniejemy.Jesteśmy tym wolniejsi, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom.Dzieła sztuki na równi z dziełami przyrody, są tym piękniejsze i tym bardziej zachwycające, im bardziej podporządkowują się prawom ścisłym.Absolutny, prawdziwy i matematyczny czas sam z siebie i ze swojej własnej natury płynie równo i bez związku z czymkolwiek zewnętrznym.Im bardziej radykalna jest lewica, tym bardziej lewe staje się centrum.