Pokój świato­wy zaczy­na się od po­koju nasze­go serca.


pokój-świato­wy-zaczy­na ę-od po­koju-nasze­go-serca
stefan wyszyńskipokójświato­wyzaczy­na sięod po­kojunasze­gosercapokój świato­wyświato­wy zaczy­na sięzaczy­na się od po­kojuod po­koju nasze­gonasze­go sercapokój świato­wy zaczy­na sięświato­wy zaczy­na się od po­kojuzaczy­na się od po­koju nasze­good po­koju nasze­go sercapokój świato­wy zaczy­na się od po­kojuświato­wy zaczy­na się od po­koju nasze­gozaczy­na się od po­koju nasze­go sercapokój świato­wy zaczy­na się od po­koju nasze­goświato­wy zaczy­na się od po­koju nasze­go serca

Naj­pierw sam po­winieneś trwać w po­koju, aby ten pokój za­nieść później innym.Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca.Wdzięczność i pokój serca idą z sobą w parze.Życie nasze chętnie ofiaru­jemy za pokój na świecie.Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza ge­nerac­ja, skrwa­wiona w woj­nach, na pew­no na pokój zasługu­je. Ale pokój, jak pra­wie wszys­tkie spra­wy te­go świata ma swoją cenę, wy­soką, ale wymierną.Rzeczą ludzką jest bać się Ale nie rozumiem Cze­mu ta­ki strach nas nie opuszcza Zaszy­wa się gdzieś na dnie nasze­go serca I żyje, jak pa­sożyt, odzy­wa się Cza­sem niszczy nam życie, tak codziennie Przez la­ta, wyczer­pując nasze siły I choć już daw­no nie ma się cze­go bać On zaw­sze tam so­bie będzie, żyjąc Pasożytując