pokój ducha ukłon w stronę rozpaczy wokół wszys­tko krzyczy wokół wszys­tko tańczy roz­pa­dam się układam w nieporozumienie całuje us­ta nieprzyjaciela siedzące­go we mnie od lat to dziw­ne jest stworze­nie kreuje cały świat grzesze­nie jest wiarygodne bez­bron­nie poddany składam karbin nie chcę być na tej wojnie prze­ciw­ko sobie strzał ostateczny miłość nie pieści cno­ta nie pieprzy mo­ral­ny kręgosłup pogięty 


pokój-ducha-ukłon-w stronę-rozpaczy-wokół-wszys­tko-krzyczy-wokół-wszys­tko-ńczy-roz­pa­dam ę-układam-w nieporozumienie-całuje-us­
sunrisespokójduchaukłonw stronęrozpaczywokółwszys­tkokrzyczytańczyroz­pa­dam sięukładamw nieporozumieniecałujeus­tanieprzyjacielasiedzące­gowe mnieod lattodziw­nejest stworze­niekreujecałyświatgrzesze­niejest wiarygodnebez­bron­niepoddanyskładamkarbinniechcębyćna tej wojnieprze­ciw­kosobiestrzałostatecznymiłośćnie pieścicno­tanie pieprzymo­ral­nykręgosłuppogięty pokój duchaducha ukłonukłon w stronęw stronę rozpaczyrozpaczy wokółwokół wszys­tkowszys­tko krzyczykrzyczy wokółwokół wszys­tkowszys­tko tańczytańczy roz­pa­dam sięroz­pa­dam się układamukładam w nieporozumieniew nieporozumienie całujecałuje us­taus­ta nieprzyjacielanieprzyjaciela siedzące­gosiedzące­go we mniewe mnie od latdziw­ne jest stworze­niejest stworze­nie kreujekreuje całycały światświat grzesze­niegrzesze­nie jest wiarygodnejest wiarygodne bez­bron­niebez­bron­nie poddanypoddany składamskładam karbinkarbin nienie chcęchcę byćbyć na tej wojniena tej wojnie prze­ciw­koprze­ciw­ko sobiesobie strzałstrzał ostatecznyostateczny miłośćmiłość nie pieścinie pieści cno­tacno­ta nie pieprzynie pieprzy mo­ral­nymo­ral­ny kręgosłupkręgosłup pogięty pokój ducha ukłonducha ukłon w stronęukłon w stronę rozpaczyw stronę rozpaczy wokółrozpaczy wokół wszys­tkowokół wszys­tko krzyczywszys­tko krzyczy wokółkrzyczy wokół wszys­tkowokół wszys­tko tańczywszys­tko tańczy roz­pa­dam siętańczy roz­pa­dam się układamroz­pa­dam się układam w nieporozumienieukładam w nieporozumienie całujew nieporozumienie całuje us­tacałuje us­ta nieprzyjacielaus­ta nieprzyjaciela siedzące­gonieprzyjaciela siedzące­go we mniesiedzące­go we mnie od latod lat to dziw­nedziw­ne jest stworze­nie kreujejest stworze­nie kreuje całykreuje cały światcały świat grzesze­nieświat grzesze­nie jest wiarygodnegrzesze­nie jest wiarygodne bez­bron­niejest wiarygodne bez­bron­nie poddanybez­bron­nie poddany składampoddany składam karbinskładam karbin niekarbin nie chcęnie chcę byćchcę być na tej wojniebyć na tej wojnie prze­ciw­kona tej wojnie prze­ciw­ko sobieprze­ciw­ko sobie strzałsobie strzał ostatecznystrzał ostateczny miłośćostateczny miłość nie pieścimiłość nie pieści cno­tanie pieści cno­ta nie pieprzycno­ta nie pieprzy mo­ral­nynie pieprzy mo­ral­ny kręgosłupmo­ral­ny kręgosłup pogięty 

... świat i życie to dwaj ego­cen­try­cy... wszys­tko wokół nich się kręci... -Irracja
świat i życie-to dwaj-ego­cen­try­cy-wszys­tko wokół-nich ę-krę