Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza ge­nerac­ja, skrwa­wiona w woj­nach, na pew­no na pokój zasługu­je. Ale pokój, jak pra­wie wszys­tkie spra­wy te­go świata ma swoją cenę, wy­soką, ale wymierną.


pokój-jest rzeczą-cenną-i pożądaną-nasza ge­nerac­ja-skrwa­wiona-w woj­nach-na pew­no-na pokój-zasługu­-ale pokój
józef beckpokójjest rzeczącennąi pożądanąnasza ge­nerac­jaskrwa­wionaw woj­nachna pew­nona pokójzasługu­jeale pokójjak pra­wiewszys­tkiespra­wyte­goświatama swojącenęwy­sokąalewymiernąpokój jest rzecząjest rzeczą cennącenną i pożądanąskrwa­wiona w woj­nachna pew­no na pokójna pokój zasługu­jejak pra­wie wszys­tkiewszys­tkie spra­wyspra­wy te­gote­go świataświata ma swojąma swoją cenęale wymiernąpokój jest rzeczą cennąjest rzeczą cenną i pożądanąna pew­no na pokój zasługu­jejak pra­wie wszys­tkie spra­wywszys­tkie spra­wy te­gospra­wy te­go światate­go świata ma swojąświata ma swoją cenę

Jeśli pokój jest rzeczą dobrą, to ma swoją cenę.Pokój na­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­sza wojna.My, re­pub­li­kanie, nie wie­rzy­my w to, że życie jest tak dro­gie, a pokój tak słod­ki, iż mogą być ku­pione za cenę łańcuchów niewoli.Lep­szy jest pew­ny pokój niż spodziewa­ne zwycięstwo.Pokój - szczęśliwość, ale wojowanie byt nasz podniebny.Każda nowa wojna jest straszliwsza od poprzedniej. Ale nic straszliwszego niż pokój powtórzony na fałszywych podstawach.