Pokój jest niepodzielny. Wojna również.


pokój-jest-niepodzielny-wojna-również
harold wilsonpokójjestniepodzielnywojnarównieżpokój jestjest niepodzielnywojna równieżpokój jest niepodzielny

Pokój nawet niesprawiedliwy jest pożyteczniejszy niż najsprawiedliwsza wojna.Każda nowa wojna jest straszliwsza od poprzedniej. Ale nic straszliwszego niż pokój powtórzony na fałszywych podstawach.W miłości to nie jest nieszczęście - raz wojna, raz pokój.W miłości to nie jest nieszczęściem: raz wojna, raz pokój.Pokój na­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­sza wojna.Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza ge­nerac­ja, skrwa­wiona w woj­nach, na pew­no na pokój zasługu­je. Ale pokój, jak pra­wie wszys­tkie spra­wy te­go świata ma swoją cenę, wy­soką, ale wymierną.