Pokój jest przyszłym dobrem, przyszłym szczęściem: nie chciałbym Boga, gdyby Bóg nie był pokojem.


pokój-jest-przyszłym-dobrem-przyszłym-szczęściem-nie-chciałbym-boga-gdyby-bóg-nie-był-pokojem
adam mickiewiczpokójjestprzyszłymdobremszczęściemniechciałbymbogagdybybógbyłpokojempokój jestjest przyszłymprzyszłym dobremprzyszłym szczęściemnie chciałbymchciałbym bogagdyby bógbóg nienie byłbył pokojempokój jest przyszłymjest przyszłym dobremnie chciałbym bogagdyby bóg niebóg nie byłnie był pokojempokój jest przyszłym dobremgdyby bóg nie byłbóg nie był pokojemgdyby bóg nie był pokojem

Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym.Prawdziwą radość można tu sobie przygotować, ale uzyskać ją można dopiero w przyszłym życiu.Praw­dziwą ra­dość można tu so­bie przy­goto­wać, ale uzys­kać ją można do­piero w przyszłym życiu....i może trze­ba przyszłym losom dać się jak ka­mień z gór potoczyć i widzieć świat, jak widzi posąg, co ma ka­mien­ne, mar­twe oczy? Gdyby ten świat nie był najlepszy z możliwych, Bóg nie byłby go stworzył.Jeśli życie jest Dobrem, Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia.