Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy.


pokój-to-nie-jest-coś-czego-pragniemy-lecz-coś-co-czynimy-co-stwarzamy-coś-czym-jesteśmy-i-coś-co-wokół-rozdajemy
anonimpokójtoniejestcośczegopragniemyleczcoczynimystwarzamyczymjesteśmywokółrozdajemynie jestjest cośczego pragniemylecz cośco czynimyco stwarzamyczym jesteśmyi cośco wokółwokół rozdajemypokój to nienie jest cośco wokół rozdajemypokój to nie jestpokój to nie jest coś

Jeśli jest coś, czego nigdy nie miałeś, musisz być gotów zrobić coś, czego nigdy nie robiłeśLu­bię, kiedy piękni ludzie mają coś do po­wie­dze­nia. To znaczy coś in­te­resujące­go, coś, co pot­ra­fi za­fas­cy­nować. Nie chodzi mi o tych, którzy sza­fują olśniewający­mi, aniel­ski­mi zbit­ka­mi słów. Na świecie jest wiele elok­wen­tnych bałwanów. Dob­ra sko­rupa z cieka­wym wnętrzem to coś niezwykłego.Przynajmniej raz w życiu zrób coś co podpowiada Ci serce, a nie rozum. Przynajmniej raz zrób spontanicznie coś czego pragniesz z całego serca.Rób coś, kochaj coś, nie bądź gałganem.Jeśli Bóg coś za­biera, to znaczy, że ma coś lep­sze­go w zanadrzu.Aby coś po­wie­dzieć, trze­ba też coś wiedzieć.