Pokazałem Wam drogę. Przejść nią musicie sami.


pokazałem-wam-drogę-przejść-ą-musicie-sami
budda siakjamunipokazałemwamdrogęprzejśćniąmusiciesamipokazałem wamwam drogęprzejść niąnią musiciemusicie samipokazałem wam drogęprzejść nią musicienią musicie samiprzejść nią musicie sami

Życie to wspi­naczka, której cza­sami nie pot­ra­fimy przejść.Nie od dzi­siaj wiado­mo, że świat jest nies­pra­wied­li­wy. Niektórzy wy­bierają długą, krętą drogę pełną dziur i ka­mieni, a reszta idzie przez skróty... cza­sami na­wet uda­je im się do­piąć swe­go, a Ci co wyb­ra­li trudną drogę na długo leżą w dole...To niep­rawdo­podob­ne, jak w jed­nej chwi­li z kocha­nia można przejść do nienawiści...Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali.Pytając kobietę o drogę, w końcu zbłądzisz razem z nią.Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę.