Pokora jest łatwiejsza dla tego, który w życiu coś zrobił, niż dla tego, który nie zrobił nic.


pokora-jest-łatwiejsza-dla-tego-który-w-życiu-coś-zrobił-ż-dla-tego-który-nie-zrobił-nic
oskar grafpokorajestłatwiejszadlategoktóryżyciucośzrobiłniżniezrobiłnicpokora jestjest łatwiejszałatwiejsza dladla tegoktóry ww życiużyciu coścoś zrobiłniż dladla tegoktóry nienie zrobiłzrobił nicpokora jest łatwiejszajest łatwiejsza dlałatwiejsza dla tegoktóry w życiuw życiu cośżyciu coś zrobiłniż dla tegoktóry nie zrobiłnie zrobił nicpokora jest łatwiejsza dlajest łatwiejsza dla tegoktóry w życiu cośw życiu coś zrobiłktóry nie zrobił nicpokora jest łatwiejsza dla tegoktóry w życiu coś zrobił

Nie ma diabła, który nie mógłby powiedzieć, że on też zrobił coś w życiu dobrego.Chcę ci coś dać, tak po pros­tu - dla­tego, że po­jawiłeś się w moim życiu. Do­ceń to. Nie lek­ce­waż tyl­ko dla­tego, że nie mu­siałeś te­go zdo­być podstępem.Piękno świeci jaśniej w sercu tego, który za nim tęskni, niż w oczach tego, który je widzi.Nie mówi­my do siebie nie dla­tego, że nie ma­my nic do po­wie­dze­nia, ale dla­tego, że nie mu­simy nic mówić – bo tak by­wa między dwoj­giem ludzi, którzy są dla siebie pier­wszym wspomnieniem.W miłości nie ma nic ogólnego lub pospolitego, wszystko w niej jest szczególne, właściwe dla tego, kto ją czuje, dla tego, kto ją wzbudza, nieporównywalne, nieskończone.Krytykować - to znaczy dowieść autorowi, że nie robi tego tak, jakbym ja to zrobił, gdybym potrafił.