Pokora jest matką olbrzymów.


pokora-jest-matką-olbrzymów
gilbert keith chestertonpokorajestmatkąolbrzymówpokora jestjest matkąmatką olbrzymówpokora jest matkąjest matką olbrzymówpokora jest matką olbrzymów

Pokora rodzi olbrzymów.Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia, ale to nieprawda, bo gdyby była ostrożna, nie zostałaby matką.Mówią, że os­trożność jest matką po­wodze­nia. To niep­rawda, bo gdy­by była os­trożna, nie zos­tałaby matką.Po­kora rodzi olbrzymów.Nadzieja matką głupich? Przeciwnie, nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość.