Pokora jest nie tylko warunkiem autentyczności i prawdziwości wszystkich cnót, lecz także warunkiem przemienienia w Chrystusie. Ale ma ona w sobie samej wysoką wartość, nadaje człowiekowi szczególne piękno.


pokora-jest-nie-tylko-warunkiem-autentycznoś-i-prawdziwoś-wszystkich-cnót-lecz-także-warunkiem-przemienienia-w-chrystusie-ale-ona-w-sobie-samej
dietrich von hildebrandpokorajestnietylkowarunkiemautentycznościprawdziwościwszystkichcnótlecztakżeprzemienieniachrystusiealeonasobiesamejwysokąwartośćnadajeczłowiekowiszczególnepięknopokora jestjest nienie tylkotylko warunkiemwarunkiem autentycznościautentyczności ii prawdziwościprawdziwości wszystkichwszystkich cnótlecz takżetakże warunkiemwarunkiem przemienieniaprzemienienia ww chrystusieale mama onaona ww sobiesobie samejsamej wysokąwysoką wartośćnadaje człowiekowiczłowiekowi szczególneszczególne pięknopokora jest niejest nie tylkonie tylko warunkiemtylko warunkiem autentycznościwarunkiem autentyczności iautentyczności i prawdziwościi prawdziwości wszystkichprawdziwości wszystkich cnótlecz także warunkiemtakże warunkiem przemienieniawarunkiem przemienienia wprzemienienia w chrystusieale ma onama ona wona w sobiew sobie samejsobie samej wysokąsamej wysoką wartośćnadaje człowiekowi szczególneczłowiekowi szczególne piękno

Praca nie jest cnotą, lecz warunkiem cnotliwego życia.Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno - piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby.Głupcem wolno być każdemu, ale podjednym warunkiem - aby nie dawał złego przykładu.Głupcem wolno być każdemu, ale pod jednym warunkiem: żeby nie dawał złego przykładu.Śmierć nadaje piękno życiu. Tylko sztuczne kwiaty nie umierają.Wyrozumiałość jest najinteligentniejszą z cnót. Pozwalam sobie uważać tę cnotę za jedną z najrzadziej spotykanych, jeśli nie najrzadszą ze wszystkich.