Pokora nie jest słabością, ale wielka potęgą człowieka, dlatego, że miłość jest potęgą.


pokora-nie-jest-słabośą-ale-wielka-potęgą-człowieka-dlatego-że-miłość-jest-potęgą
jan twardowskipokoraniejestsłabościąalewielkapotęgączłowiekadlategożemiłośćpotęgąpokora nienie jestjest słabościąale wielkawielka potęgąpotęgą człowiekaże miłośćmiłość jestjest potęgąpokora nie jestnie jest słabościąale wielka potęgąwielka potęgą człowiekaże miłość jestmiłość jest potęgąpokora nie jest słabościąale wielka potęgą człowiekaże miłość jest potęgą

Siła jest dziwów, lecz nad wszys­tkie sięga Dzi­wy człowieka potęga.Miłość jest potęgą, która niszczy prawa i nadaje nowe.Miłość jest potęgą, która niszczy pra­wa i na­daje nowe.Wielu mniema i głosi, że miłość odbiera rozum i ludzi jakoby w głupców zamienia. Zdaje mi się, że to mniemanie jest mylne. Miłość jest potęgą, która niszczy prawa i nadaje nowe.Miłość jest tajemniczą drogą i rozkoszną potęgą, która nas porywa, gdzie sama chce .Sztuka nie dlatego jest wielka, że jest rewolucyjna, ale dlatego jest rewolucyjna, że jest wielka.