Pokora nie jest słabością, ale wielka potęgą człowieka, dlatego, że miłość jest potęgą.


pokora-nie-jest-słabośą-ale-wielka-potęgą-człowieka-dlatego-że-miłość-jest-potęgą
jan twardowskipokoraniejestsłabościąalewielkapotęgączłowiekadlategożemiłośćpotęgąpokora nienie jestjest słabościąale wielkawielka potęgąpotęgą człowiekaże miłośćmiłość jestjest potęgąpokora nie jestnie jest słabościąale wielka potęgąwielka potęgą człowiekaże miłość jestmiłość jest potęgąpokora nie jest słabościąale wielka potęgą człowiekaże miłość jest potęgą

Siła jest dziwów, lecz nad wszys­tkie sięga Dzi­wy człowieka potęga. -Sofokles
siła-jest dziwów-lecz-nad-wszys­tkie-ęga-dzi­wy-człowieka-potęga
Miłość jest potęgą, która niszczy prawa i nadaje nowe. -Giovanni Boccaccio
miłość-jest-potęgą-która-niszczy-prawa-i-nadaje-nowe
Miłość jest potęgą, która niszczy pra­wa i na­daje nowe. -Giovanni Boccaccio
miłość-jest potęgą-która-niszczy-pra­wa-i na­daje-nowe
Miłość jest tajemniczą drogą i rozkoszną potęgą, która nas porywa, gdzie sama chce . -Anonim
miłość-jest-tajemniczą-drogą-i-rozkoszną-potęgą-która-nas-porywa-gdzie-sama-chce
Sztuka nie dlatego jest wielka, że jest rewolucyjna, ale dlatego jest rewolucyjna, że jest wielka. -Albert Camus
sztuka-nie-dlatego-jest-wielka-że-jest-rewolucyjna-ale-dlatego-jest-rewolucyjna-że-jest-wielka