Pol­ska nie po­win­na naśla­dować bo­gatych krajów zachod­nich, bo nie jest bo­gatym kra­jem zachod­nim. Pol­ska po­win­na naśla­dować roz­wiąza­nia, które kra­je zachod­nie sto­sowały, gdy były tak bied­ne, jak Polska.


pol­ska-nie po­win­na-naś­dować-bo­gatych-krajów-zachod­nich-bo nie jest bo­gatym-kra­jem-zachod­nim-pol­ska po­win­na
milton friedmanpol­skanie po­win­nanaśla­dowaćbo­gatychkrajówzachod­nichbo nie jest bo­gatymkra­jemzachod­nimpol­ska po­win­naroz­wiąza­niaktórekra­jezachod­niesto­sowałygdybyłytakbied­nejak polskapol­ska nie po­win­nanie po­win­na naśla­dowaćnaśla­dować bo­gatychbo­gatych krajówkrajów zachod­nichbo nie jest bo­gatym kra­jemkra­jem zachod­nimpol­ska po­win­na naśla­dowaćnaśla­dować roz­wiąza­niaktóre kra­jekra­je zachod­niezachod­nie sto­sowałygdy byłybyły taktak bied­nepol­ska nie po­win­na naśla­dowaćnie po­win­na naśla­dować bo­gatychnaśla­dować bo­gatych krajówbo­gatych krajów zachod­nichbo nie jest bo­gatym kra­jem zachod­nimpol­ska po­win­na naśla­dować roz­wiąza­niaktóre kra­je zachod­niekra­je zachod­nie sto­sowałygdy były takbyły tak bied­ne

Jak­by cier­pienie uczyło, to Pol­ska byłaby jed­nym z najmędrszych krajów świata.Och, Wschód to Wschód i Zachód to Zachód, I nigdy się nie spotkają.We­nec­ja i Pol­ska to dwa kra­je szczególne, w których pojęcie szlachec­twa z urodze­nia dop­ro­wadzo­no w tym cza­sie do naj­wyższej, a naj­bar­dziej śmie­sznej krańcowości.Gdy po­zos­ta­wić ludziom wol­ność wy­boru, z miej­sca zaczy­nają naśla­dować innych.Kto nie umie naśla­dować, nie pot­ra­fi tworzyć.Pol­ska jest, za przep­rosze­niem, cy­wili­zacyj­nym za­dupiem, które tak nap­rawdę nie liczy się w świecie.