Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi - a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym.


polacy-chcą-niepodległoś-lecz-pragnęliby-aby-niepodległość-kosztowała-dwa-grosze-i-dwie-krople-krwi-a-niepodległość-jest-dobrem-nie
józef piłsudskipolacychcąniepodległościleczpragnęlibyabyniepodległośćkosztowaładwagroszedwiekroplekrwijestdobremnietylkocennymalebardzokosztownympolacy chcąchcą niepodległościlecz pragnęlibyaby tata niepodległośćniepodległość kosztowałakosztowała dwadwa groszegrosze ii dwiedwie kroplekrople krwikrwiniepodległość jestjest dobremdobrem nienie tylkotylko cennymale ii bardzobardzo kosztownympolacy chcą niepodległościaby ta niepodległośćta niepodległość kosztowałaniepodległość kosztowała dwakosztowała dwa groszedwa grosze igrosze i dwiei dwie kropledwie krople krwikrople krwia niepodległośća niepodległość jestniepodległość jest dobremjest dobrem niedobrem nie tylkonie tylko cennymale i bardzoi bardzo kosztownym

Piłsudski wysiadł z socjalistycznego tramwaju na przystanku Dwie Dusze, dwa Ser­ca, dwie pa­ry zielo­nych oczu Spot­kały się na skar­pie prze­ciwieństw losu Żad­ne z nich nie chciało kończyć w ten sposób Dla­tego jed­na ze stron pos­ta­nowiła skorzys­tać z pra­wa głosu Dwie Dusza, dwa Ser­ce, dwo­je Oczu połączo­ne w dwa ciała Te zaś chcą by z tych połówek całość powstała By głosy zadrżały, by ucichł w ser­cu hałas Od zaw­sze ma­my siebie, na zaw­sze nie będziesz sama.Lud, który walczy o swoją niepodległość albo o rozszerzenie swoich swobód [...] powinien nie ufać wysokim dostojnikom Kościoła, którzy wszyscy jednakowo są przywiązani do kultu absolutyzmu bez względu na to, czy ten absolutyzm jest mahometańskim, czy heretycki, czy nawet ateistyczny.Aby nie być bardzo nieszczęśliwym, najlepiej jest nie żądać, aby się było bardzo szczęśliwym.Jeśli życie jest Dobrem, Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia.Piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce ale to tylko dlatego że piorunów jest na to za mało ale orzechy zawsze padają w to samo miejsce.