Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi - a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym.


polacy-chcą-niepodległoś-lecz-pragnęliby-aby-niepodległość-kosztowała-dwa-grosze-i-dwie-krople-krwi-a-niepodległość-jest-dobrem-nie
józef piłsudskipolacychcąniepodległościleczpragnęlibyabyniepodległośćkosztowaładwagroszedwiekroplekrwijestdobremnietylkocennymalebardzokosztownympolacy chcąchcą niepodległościlecz pragnęlibyaby tata niepodległośćniepodległość kosztowałakosztowała dwadwa groszegrosze ii dwiedwie kroplekrople krwikrwiniepodległość jestjest dobremdobrem nienie tylkotylko cennymale ii bardzobardzo kosztownympolacy chcą niepodległościaby ta niepodległośćta niepodległość kosztowałaniepodległość kosztowała dwakosztowała dwa groszedwa grosze igrosze i dwiei dwie kropledwie krople krwikrople krwia niepodległośća niepodległość jestniepodległość jest dobremjest dobrem niedobrem nie tylkonie tylko cennymale i bardzoi bardzo kosztownym

Piłsudski wysiadł z socjalistycznego tramwaju na przystanku
piłsudski-wysiadł-z-socjalistycznego-tramwaju-na-przystanku-niepodległość
Aby nie być bardzo nieszczęśliwym, najlepiej jest nie żądać, aby się było bardzo szczęśliwym. -Artur Schopenhauer
aby-nie-być-bardzo-nieszczęśliwym-najlepiej-jest-nie-żądać-aby-ę-było-bardzo-szczęśliwym
Jeśli życie jest Dobrem, Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia. -Lew Tołstoj
jeśli-życie-jest-dobrem-dobrem-jest-i-śmierć-bez-której-nie-życia
Piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce ale to tylko dlatego że piorunów jest na to za mało ale orzechy zawsze padają w to samo miejsce. -Gertruda Stein
piorun-nigdy-nie-uderza-dwa-razy-w-to-samo-miejsce-ale-to-tylko-dlatego-że-piorunów-jest-na-to-za-ło-ale-orzechy-zawsze-padają-w-to-samo-miejsce