Polacy mimo męstwa - naród płochy, wytrwałości nie ma, zabawę woli niż pracę. Fantazji dużo, ale gdy się na słowa wyczerpią, do czynu ochoty i siły brak.


polacy-mimo-męstwa-naród-płochy-wytrwałoś-nie-zabawę-woli-ż-pracę-fantazji-żo-ale-gdy-ę-na-słowa-wyczerpią-do-czynu-ochoty-i-ły-brak
stefan batorypolacymimomęstwanaródpłochywytrwałościniezabawęwoliniżpracęfantazjidużoalegdysięnasłowawyczerpiądoczynuochotysiłybrakpolacy mimomimo męstwamęstwanaródnaród płochywytrwałości nienie mazabawę woliwoli niżniż pracęfantazji dużoale gdygdy sięsię nana słowasłowa wyczerpiądo czynuczynu ochotyochoty ii siłysiły brakpolacy mimo męstwamimo męstwanaród płochywytrwałości nie mazabawę woli niżwoli niż pracęale gdy sięgdy się nasię na słowana słowa wyczerpiądo czynu ochotyczynu ochoty iochoty i siłyi siły brak

umieram zbyt powoli po­mimo mo­jej szcze­rej woli powoli powoli wbrew mej woli po­woli umieram  -dooorotis
umieram-zbyt-powoli-po­mimo-mo­jej-szcze­rej-woli-powoli-powoli-wbrew-mej-woli-po­woli-umieram 
Gwarancja cnoty - to brak ochoty. -Anonim
gwarancja-cnoty-to-brak-ochoty