Polacy nie zdziałali nigdy w historii nic poza wygłupianiem się walecznością i pochopnością do zwad.


polacy-nie-zdziałali-nigdy-w-historii-nic-poza-wygłupianiem-ę-walecznośą-i-pochopnośą-do-zwad
fryderyk engelspolacyniezdziałalinigdyhistoriinicpozawygłupianiemsięwalecznościąpochopnościądozwadpolacy nienie zdziałalizdziałali nigdynigdy ww historiihistorii nicnic pozapoza wygłupianiemwygłupianiem sięsię walecznościąwalecznością ii pochopnościąpochopnością dodo zwadpolacy nie zdziałalinie zdziałali nigdyzdziałali nigdy wnigdy w historiiw historii nichistorii nic pozanic poza wygłupianiempoza wygłupianiem sięwygłupianiem się walecznościąsię walecznością iwalecznością i pochopnościąi pochopnością dopochopnością do zwadpolacy nie zdziałali nigdynie zdziałali nigdy wzdziałali nigdy w historiinigdy w historii nicw historii nic pozahistorii nic poza wygłupianiemnic poza wygłupianiem siępoza wygłupianiem się walecznościąwygłupianiem się walecznością isię walecznością i pochopnościąwalecznością i pochopnością doi pochopnością do zwadpolacy nie zdziałali nigdy wnie zdziałali nigdy w historiizdziałali nigdy w historii nicnigdy w historii nic pozaw historii nic poza wygłupianiemhistorii nic poza wygłupianiem sięnic poza wygłupianiem się walecznościąpoza wygłupianiem się walecznością iwygłupianiem się walecznością i pochopnościąsię walecznością i pochopnością dowalecznością i pochopnością do zwad

Kto boi się popełnić błąd, ten nigdy nie będzie tworzył historii. -Andre Malraux
kto-boi-ę-popełć-błąd-ten-nigdy-nie-będzie-tworzył-historii
Poza korzyściami doświadczenie ma tę wadę, że bieg wypadków nigdy nie jest taki sam. -Winston Churchill
poza-korzyściami-doświadczenie-tę-wadę-że-bieg-wypadków-nigdy-nie-jest-taki-sam
Nie ma nic innego, dlaczego warto by żyć, poza miłością. -Wim Wenders
nie-nic-innego-dlaczego-warto-by-żyć-poza-miłośą
Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem. -Henry Ford
interes-który-nic-poza-pieniędzmi-nie-przynosi-jest-złym-interesem
Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem -Henry Ford
interes-który-nic-poza-pieniędzmi-nie-przynosi-jest-złym-interesem