Pomniejsze jednostki widzą u większych to, co same dostrzec potrafią.


pomniejsze-jednostki-widzą-u-większych-to-co-same-dostrzec-potrafią
herman hessepomniejszejednostkiwidząwiększychtocosamedostrzecpotrafiąpomniejsze jednostkijednostki widząwidzą uu większychco samesame dostrzecdostrzec potrafiąpomniejsze jednostki widząjednostki widzą uwidzą u większychco same dostrzecsame dostrzec potrafiąpomniejsze jednostki widzą ujednostki widzą u większychco same dostrzec potrafiąpomniejsze jednostki widzą u większych

Słabi widzą przeszkody. Silni widzą jedynie cel. A Ci najlepsi widzą przeszkody i dążą do celu.Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.Że dwoje ludzi potrafią żyć razem, jest jednym z największych cudów. W większości jednak nie potrafią, co zresztą jest zamaskowane tym, że również nie potrafią żyć osobno.Ludzie żyjący nadzieją widzą dalej, ludzie żyjący miłością widzą głębiej, ludzie żyjący wiarą widzą wszystko w nowym świetle.Ci co potrafią, robią to. Ci co nie potrafią, uczą innych.Biada ludziom, którzy widzą, a nie wiedzą, co widzą.