Pomyślałem sobie nagle, że gdzieś tam, szalenie daleko, biegnie normalnie nasze życie, że wszyscy mnie prześcigają, zostawiają za sobą, że coś osiągają, zdobywają, idą coraz szybciej naprzód, a ja zostaję z tyłu, nikomu niepotrzebny, opóźniony, zapomniany, bez celu i perspektyw, bez żadnych możliwości i nadziei. To znaczy ogarniał mnie z wolna strach przed osamotnieniem, przed izolacją od wspólnego bytowania, od niepewności i sukcesów dnia codziennego, jednym słowem od tego wszystkiego, co jest sensem naszego życia.


pomyśłem-sobie-nagle-że-gdzieś-tam-szalenie-daleko-biegnie-normalnie-nasze-życie-że-wszyscy-mnie-prześcigają-zostawiają-za-sobą-że-coś
tadeusz konwickipomyślałemsobienagleżegdzieśtamszaleniedalekobiegnienormalnienaszeżyciewszyscymnieprześcigajązostawiajązasobącośosiągajązdobywająidącorazszybciejnaprzódjazostajętyłunikomuniepotrzebnyopóźnionyzapomnianybezceluperspektywżadnychmożliwościnadzieitoznaczyogarniałwolnastrachprzedosamotnieniemizolacjąodwspólnegobytowanianiepewnościsukcesówdniacodziennegojednymsłowemtegowszystkiegocojestsensemnaszegożyciapomyślałem sobiesobie nagleże gdzieśgdzieś tamszalenie dalekobiegnie normalnienormalnie naszenasze życieże wszyscywszyscy mniemnie prześcigajązostawiają zaza sobąże coścoś osiągająidą corazcoraz szybciejszybciej naprzódja zostajęzostaję zz tyłunikomu niepotrzebnybez celucelu ii perspektywbez żadnychżadnych możliwościmożliwości ii nadzieiznaczy ogarniałogarniał mniemnie zz wolnawolna strachstrach przedprzed osamotnieniemprzed izolacjąizolacją odod wspólnegowspólnego bytowaniaod niepewnościniepewności ii sukcesówsukcesów dniadnia codziennegojednym słowemsłowem odod tegotego wszystkiegoco jestjest sensemsensem naszegonaszego życiapomyślałem sobie nagleże gdzieś tambiegnie normalnie naszenormalnie nasze życieże wszyscy mniewszyscy mnie prześcigajązostawiają za sobąże coś osiągająidą coraz szybciejcoraz szybciej naprzóda ja zostajęja zostaję zzostaję z tyłubez celu icelu i perspektywbez żadnych możliwościżadnych możliwości imożliwości i nadzieiznaczy ogarniał mnieogarniał mnie zmnie z wolnaz wolna strachwolna strach przedstrach przed osamotnieniemprzed izolacją odizolacją od wspólnegood wspólnego bytowaniaod niepewności iniepewności i sukcesówi sukcesów dniasukcesów dnia codziennegojednym słowem odsłowem od tegood tego wszystkiegoco jest sensemjest sensem naszegosensem naszego życia

Przy­jaźń to strach przed sa­mot­nością, a miłość to jeszcze większy strach przed osamotnieniem.Tak jak w naszym obecnym życiu miewamy tysiące snów, tak też nasze obecne życie jest jedynie jednym z wielu tysięcy takich istnień, do którego przychodzimy z innego, bardziej rzeczywistego życia i następnie wracamy po śmierci. Nasze życie jest jedynie jednym ze snów tego bardziej rzeczywistego życia i tak już jest nieskończenie aż do ostatniego, najprawdziwszego życia - życia Boga.Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofaćLepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać.Kochaj mnie miłością gorącą Jak ocean sze­roką, bez kresu. Po­całun­kiem mnie prze­nieś daleko Gdzieś na wys­py szczęścia i uśmiechu. Ciszą ukołysz mnie do snu. Z gwieździs­tym niebem zaśpiewaj mi kołysankę. Nocą księżycową bądź przy mnie, Bo ciebie tyl­ko pragnę... In­spi­rowa­ne wier­szem K.I.Gałczyńskiego pt. ,,Wys­py szczęśliweSens życia ma coś wspólnego ze zrozumieniem, że istotą człowieczeństwa jest doskonała miłość. Przeżywanie naszego życia zgodnie z tą prawdą stanie się doświadczeniem każdego dnia jako cudu, a każdego czynu jako świętości.